NBP pokaza? banknot 500 z?

NBP pokaza? banknot 500 z?
Nowym papierem b?dziemy mogli p?aci? od lutego 2017 r. Narodowy Bank Polski rozpocz?? prac? nad banknotem 500 z? w czerwcu ubieg?ego roku, przy okazji prezentacji zmodernizowanej dwustuz?ot?wki. Jak czytamy na stronie NBP, bank centralny w ostatnim czasie odnotowuje wysoki popyt na banknoty o wysokich nomina?ach. Emisja pi??setki jest odpowiedzi? na to zjawisko.

Na inwestycje na ?wi?tokrzyskiej wsi – milion z?otych

Na inwestycje na ?wi?tokrzyskiej wsi – milion z?otych
Milion z?otych otrzyma ??cznie 56 ?wi?tokrzyskich samorz?d?w na inwestycje w ramach programu Odnowa Wsi ?wi?tokrzyskiej. ?rodki pomog? m.in. wyposa?y? ?wietlice czy wyremontowa? remizy stra?ackie. W?adze gmin podpisa?y umowy z przedstawicielami zarz?du wojew?dztwa na dofinansowanie projekt?w.

Google Bank i Apple Bank?

Google Bank i Apple Bank?
W ci?gu najbli?szych kilku lat w ?wiecie finans?w oczekuje si? rewolucji technologicznej, wraz z pojawieniem si? Google Bank i Apple Bank. Tak? opini? wyrazi?y badaczy Deutsche Bank. Analitycy bankowi uwa?aj?, ?e tradycyjnym instytucjam finansowym jest bardzo trudno konkurowa? z IT-gigantami Google i Apple. W wyniku swojego zacofania technologicznego banki straci?y znaczn? cz??? rynku. Dzi? tradycyjne banki zwracaj? wystarczaj?c? uwag? na rozw?j nowych ...
Poprz 1 2 3 Nast

Elektroniczne deklaracje podatkowych p?atnik?w CIT i PIT trzeba b?dzie sk?ada??

P?atnicy podatku PIT oraz niekt?rzy p?atnicy CIT b?d? musieli sk?ada? elektroniczne deklaracje podatkowe - wynika z projektu zmian w ustawie o podatku dochodowym od os?b fizycznych, kt?rym we wtorek ma zaj?? si? rz?d. Porz?dek obrad rz?du przewiduje, ?e przedmiotem posiedzenia b?dzie m.in. przygotowany przez Ministerstwo Finans?w projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od os?b fizycznych oraz innych ustaw.

Niepokoj?cy trend na rynku pracy

Przeci?tne wynagrodzenie w sektorze przedsi?biorstw w marcu br. wzros?o o 3,0% r/r, za? zatrudnienie w przedsi?biorstwach zmniejszy?o si? o 1,0% r/r, poda? G??wny Urz?d Statystyczny (GUS). To ju? 9. miesi?c z rz?du, kiedy zatrudnienie w przedsi?biorstwach spada. W uj?ciu miesi?cznym, przeci?tne wynagrodzenie spad?o o 0,1% i wynios?o 3.830,89 z?. Natomiast zatrudnienie w przedsi?biorstwach zmniejszy?o si? o 0,2% m/m i wynios?o ...

Od 1 stycznia zmiany w systemie ?wiadcze? piel?gnacyjnych

Od 1 stycznia zmieni si? system ?wiadcze? piel?gnacyjnych: zasi?ek piel?gnacyjny b?dzie wy?szy (620 z?) i b?dzie przys?ugiwa? tylko rodzicom i najbli?szym krewnym dzieci niepe?nosprawnych, pojawi si? nowe ?wiadczenie - specjalny zasi?ek opieku?czy (520 z?). Nowelizacja ustawy o ?wiadczeniach rodzinnych - zaproponowana przez rz?d - ma zracjonalizowa? zasady przyznawania ?wiadcze? piel?gnacyjnych i dostosowa? je do mo?liwo?ci finansowych pa?stwa. Wed?ug Ministerstwa Pracy i Polityki ...

W sierpniu nawet o 40 proc. ta?szy nocleg w nadmorskich kurortach

Pod koniec sierpnia nad morzem taniej? noclegi w kwaterach prywatnych, apartamentach i w hotelach - obni?ki si?gaj? nawet 40 proc., cho? w wi?kszo?ci przypadk?w to 20-30 proc. w stosunku do szczytu sezonu letniego - wynika z danych analityk?w. "W szczycie sezonu za miejsce w kwaterze prywatnej w pokoju z ?azienk? trzeba by?o zap?aci? oko?o 50 z?, a jak brakowa?o miejsc, ...