Od 1 stycznia zmiany w systemie ?wiadcze? piel?gnacyjnych

Od 1 stycznia zmieni si? system ?wiadcze? piel?gnacyjnych: zasi?ek piel?gnacyjny b?dzie wy?szy (620 z?) i b?dzie przys?ugiwa? tylko rodzicom i najbli?szym krewnym dzieci niepe?nosprawnych, pojawi si? nowe ?wiadczenie – specjalny zasi?ek opieku?czy (520 z?).

Nowelizacja ustawy o ?wiadczeniach rodzinnych – zaproponowana przez rz?d – ma zracjonalizowa? zasady przyznawania ?wiadcze? piel?gnacyjnych i dostosowa? je do mo?liwo?ci finansowych pa?stwa.

Wed?ug Ministerstwa Pracy i Polityki Spo?ecznej od pocz?tku 2010 r. liczba os?b ubiegaj?cych si? o ?wiadczenie piel?gnacyjne gwa?townie ro?nie ze wzgl?du na zniesienie kryterium dochodowego warunkuj?cego jego przyznanie. W 2011 r. liczba os?b uprawnionych zwi?kszy?a si? dwukrotnie.

Ze statystyk wynika, ?e w?r?d os?b, kt?re uzyska?y prawo do ?wiadczenia piel?gnacyjnego, a? 83 proc. stanowi? osoby inne ni? rodzice niepe?nosprawnych dzieci, do kt?rych pocz?tkowo kierowana by?a ta pomoc. Zdaniem autor?w noweli znaczna cz??? os?b pobieraj?cych zasi?ek nadu?ywa pomocy finansowej ze strony pa?stwa – zauwa?alna jest tendencja do wyszukiwania niepe?nosprawnych cz?onk?w rodziny przez osoby nieaktywne zawodowo, by uzyska? ?wiadczenie bez faktycznego sprawowania opieki.

W my?l noweli prawo do ?wiadczenia piel?gnacyjnego b?d? mie? rodzice dzieci z niepe?nosprawno?ci?, wymagaj?cych sta?ej opieki. Zasi?ek w wysoko?ci 620 z?, z op?acanymi przez bud?et pa?stwa sk?adkami na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, b?d? otrzymywa? co miesi?c, niezale?nie od dochodu na osob? w rodzinie (obecnie zasi?ek wynosi 560 z?).

Prawo do tego ?wiadczenia b?d? mia?y tak?e inne osoby ni? rodzice, np. dziadkowie, brat lub siostra, czyli osoby zobowi?zane do alimentacji, jednak pod warunkiem, ?e rodzice dziecka albo sami s? niepe?nosprawni, albo zostali pozbawieni praw rodzicielskich.

Nowela wprowadza do systemu ?wiadcze? rodzinnych nowe ?wiadczenie – specjalny zasi?ek opieku?czy. B?dzie on wynosi? 520 z? miesi?cznie. Przys?ugiwa? b?dzie wtedy, gdy niepe?nosprawno?? zosta?a stwierdzona czy nabyta po 25. roku ?ycia lub zwi?zana jest np. z wiekiem osoby, nad kt?r? trzeba sprawowa? opiek?. Zasi?ek przyznawany b?dzie rodzicom, ale tylko w przypadku, kiedy jedno z nich zrezygnowa?o z pracy zawodowej. Zasi?ek nie b?dzie przys?ugiwa? rodzicowi, kt?ry nigdy nie podejmowa? pracy. Otrzymywa? go b?d? r?wnie? inne osoby, na kt?rych ci??y obowi?zek alimentacyjny i kt?re zrezygnuj? z pracy w zwi?zku z konieczno?ci? sprawowania sta?ej opieki nad cz?onkiem rodziny legitymuj?cym si? orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci.

Specjalny zasi?ek b?dzie uzale?niony od kryterium dochodowego. Ma przys?ugiwa?, gdy ??czny doch?d dw?ch rodzin: rodziny osoby sprawuj?cej opiek? oraz rodziny osoby wymagaj?cej opieki – w przeliczeniu na osob? – nie przekroczy obowi?zuj?cego kryterium dochodowego dla os?b otrzymuj?cych ?wiadczenia rodzinne (obecnie dla rodzin z dzieckiem niepe?nosprawnym wynosi ono 623 z?).

Osoby sprawuj?ce opiek? nie b?d? mia?y prawa do specjalnego zasi?ku opieku?czego, np. wtedy, gdy maj? ju? ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasi?ku sta?ego, nauczycielskiego ?wiadczenia kompensacyjnego, zasi?ku przedemerytalnego lub ?wiadczenia przedemerytalnego, a tak?e zasi?ku piel?gnacyjnego i specjalnego zasi?ku opieku?czego. Nie b?d? mog?y go otrzyma? tak?e osoby o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci oraz podlegaj?ce obowi?zkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytu??w.

Ustawa przewiduje, ?e osoby dotychczas otrzymuj?ce ?wiadczenie piel?gnacyjne zachowaj? prawo do niego przez sze?? miesi?cy (od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.) i b?d? otrzymywa? je w wysoko?ci 520 z?.

Od 1 lipca 2013 r. ?wiadczenie piel?gnacyjne b?dzie wyp?acane ju? tylko osobom uprawnionym do niego na podstawie nowych przepis?w.

Dzi?ki wprowadzonym zmianom bud?et pa?stwa zaoszcz?dzi w 2013 r. 170,9 mln z? (w stosunku do przewidywanych wydatk?w w 2012 r.), a w 2014 r. – 654,8 mln z?.