Niepokoj?cy trend na rynku pracy

Przeci?tne wynagrodzenie w sektorze przedsi?biorstw w marcu br. wzros?o o 3,0% r/r, za? zatrudnienie w przedsi?biorstwach zmniejszy?o si? o 1,0% r/r, poda? G??wny Urz?d Statystyczny (GUS). To ju? 9. miesi?c z rz?du, kiedy zatrudnienie w przedsi?biorstwach spada. W uj?ciu miesi?cznym, przeci?tne wynagrodzenie spad?o o 0,1% i wynios?o 3.830,89 z?. Natomiast zatrudnienie w przedsi?biorstwach zmniejszy?o si? o 0,2% m/m i wynios?o 5.477,5 tys. os?b, poda? GUS.

Analitycy ankietowani przez ISBnews uwa?ali, ?e, spadek zatrudnienia w sektorze przedsi?biorstw wyni?s? 0,8-1,0% r/r przy ?redniej na poziomie 0,89% (wobec 0,9-proc. spadku r/r w marcu br.). Ekonomi?ci ci spodziewali si?, ?e wynagrodzenia w tym sektorze w ostatnim miesi?cu zwi?kszy?y si? o 1,2-2,6% r/r, przy ?redniej na poziomie 1,61% r/r (wobec 1,6-proc. wzrostu w marcu).