Elektroniczne deklaracje podatkowych p?atnik?w CIT i PIT trzeba b?dzie sk?ada??

P?atnicy podatku PIT oraz niekt?rzy p?atnicy CIT b?d? musieli sk?ada? elektroniczne deklaracje podatkowe – wynika z projektu zmian w ustawie o podatku dochodowym od os?b fizycznych, kt?rym we wtorek ma zaj?? si? rz?d. Porz?dek obrad rz?du przewiduje, ?e przedmiotem posiedzenia b?dzie m.in. przygotowany przez Ministerstwo Finans?w projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od os?b fizycznych oraz innych ustaw.

W pi?mie przewodnim do projektu resort poinformowa?, ?e celem zmian jest automatyczne gromadzenie w systemach informatycznych administracji podatkowej danych niezb?dnych do uruchomienia w 2015 r. us?ugi wst?pnie wype?nionych zezna? podatkowych (tzw. PFR, pre-filled tax return) dla podatnik?w podatku dochodowego od os?b fizycznych. Ministerstwo wyja?ni?o, ?e us?uga ta b?dzie przygotowana przez administracj? podatkow? w oparciu o dane zawarte w informacjach oraz rocznych obliczeniach podatku sporz?dzanych przez p?atnik?w podatku PIT oraz podmioty niepe?ni?ce funkcji p?atnika w tym podatku. W pierwszym etapie us?uga PFR b?dzie adresowana do podatnik?w sk?adaj?cych deklaracje PIT-37, a w kolejnych latach obejmie osoby rozliczaj?ce si? deklaracjami PIT-36 i PIT-38.

“W konsekwencji projekt nak?ada na p?atnik?w podatku dochodowego od os?b fizycznych oraz podmioty niepe?ni?ce funkcji p?atnika w tym podatku obowi?zek przesy?ania urz?dom skarbowym wybranych deklaracji podatkowych wy??cznie za pomoc? ?rodk?w komunikacji elektronicznej” – napisano. Chodzi o deklaracje PIT-8C, PIT-11, PIT-40, PIT-R, IFT-1.

Zaznaczono, ?e w sytuacji, gdy liczba podatnik?w dla kt?rych p?atnik musia?by przygotowa? deklaracje nie przekracza pi?ciu oraz gdy w przekazaniu tych informacji nie po?redniczy biuro rachunkowe, b?dzie mo?liwe ich z?o?enie w formie pisemnej do ko?ca stycznia roku nast?puj?cego po roku podatkowym.

Zgodnie z projektem podatnicy i p?atnicy podatku CIT b?d? mieli obowi?zek sk?adania przez internet deklaracji CIT-8 oraz informacji IFT-2. Dokumenty w wersji papierowej b?d? mogli z?o?y? tylko ci podatnicy i p?atnicy, kt?rzy musz? dokona? rocznego obliczenia podatku dla nie wi?cej ni? pi?ciu pracownik?w.

Us?uga PFR ma zosta? umieszczona na koncie podatnika utworzonym na specjalnym portalu podatkowym. Po zalogowaniu si? na konto podatnik zdecyduje, czy akceptuje wype?nion? przez fiskusa deklaracj?, czy te? chce wprowadzi? do niej zmiany, np. zwi?zane z ulgami podatkowymi.

Wed?ug resortu wzrost liczby dokument?w podatkowych przes?anych drog? elektroniczn? powinien pozytywnie wp?yn?? na pozycj? Polski w raporcie Banku ?wiatowego “Doing Business”.

Na pocz?tku stycznia minister finans?w Mateusz Szczurek zapowiedzia?, ?e zeznanie podatkowe za 2013 rok b?dzie ostatni? deklaracj? sk?adan? po staremu, za? PIT za 2014 r. wst?pnie wype?ni ju? administracja podatkowa. Szef resortu finans?w poinformowa?, ?e od lipca ruszy portal podatkowy, kt?ry b?dzie kana?em komunikacji mi?dzy administracj? a podatnikiem. B?dzie mo?na w nim znale?? informacje, kt?re s? w bazach danych administracji podatkowej, a tak?e umo?liwi zap?at? zobowi?za? online.