Na inwestycje na ?wi?tokrzyskiej wsi – milion z?otych

Milion z?otych otrzyma ??cznie 56 ?wi?tokrzyskich samorz?d?w na inwestycje w ramach programu Odnowa Wsi ?wi?tokrzyskiej. ?rodki pomog? m.in. wyposa?y? ?wietlice czy wyremontowa? remizy stra?ackie. W?adze gmin podpisa?y umowy z przedstawicielami zarz?du wojew?dztwa na dofinansowanie projekt?w.

To czwarta edycja programu skierowanego do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w ?wi?tokrzyskiem. Samorz?dy mog?y ubiega? si? o wsparcie w wysoko?ci do 20 tys. z?, a refundacja wynios?a od 50 do 80 proc. poniesionych koszt?w. Warto?? projektu realizowanego przez dan? gmin? nie mog?a by? mniejsza ni? 10 tys. z?. o programu zg?oszono 86 przedsi?wzi??. Dofinansowanie otrzyma?o 56 gmin, kt?rych pomys?y znalaz?y si? najwy?ej w punktowanym rankingu.

Gmina Bieliny (pow. kielecki) dzi?ki dofinansowaniu wesprze Ko?a Gospody? Wiejskich z Lechowa i Kakonina. „W Lechowie ze ?rodk?w unijnych rozbudowali?my ?wietlic?, w kt?rej dzia?a ko?o, a w Kakoninie – zabytkow? zagrod? ch?opsk?. Te ?rodki pozwol? na wyposa?enie obiekt?w w ro?nego rodzaju sprz?ty. Ca?kowity koszt projektu to ok. 50 tys. z?” – powiedzia? dziennikarzom w?jt S?awomir Kopacz.

W Cisowie w gminie Daleszyce (pow. kielecki) kosztem 240 tys. z? zostanie rozbudowana remiza stra?acka. „Ochotnicza Stra? Po?arna dzia?a tam od 10 lat, w zaadaptowanym budynku po by?ej szkole. Teraz powstan? boksy gara?owe na pojazdy i cz??? socjalna dla ratownik?w” – m?wi? burmistrz Wojciech Furmanek.

Zg?aszane do programu Odnowa Wsi ?wi?tokrzyskiej projekty mog?y dotyczy? tak?e urz?dzania ?cie?ek rowerowych, szlak?w pieszych i plac?w zabaw, zagospodarowania – na potrzeby rekreacji – zbiornik?w wodnych, porz?dkowania park?w i skwer?w, kultywowania lokalnych tradycji i dawnych zawod?w, odnawiania obiekt?w charakterystycznych dla danego regionu oraz ich adaptacji na cele publiczne.

Zdaniem dyrektora Departamentu Rozwoju Obszar?w Wiejskich i ?rodowiska Urz?du Marsza?kowskiego S?awomira Neugebauera, program cieszy si? du?? popularno?ci? w?r?d samorz?d?w, bo wspiera niewielkie zadania, wa?ne dla lokalnych spo?eczno?ci. „Czasem ?atwiej znale?? pieni?dze na wielkie zadania inwestycyjne ni? drobne, wyp?ywaj?ce z potrzeb so?ectwa. Te projekty by?y konsultowane z mieszka?cami i chcemy, by program pobudza? aktywno?? lokaln? w wiejskich spo?eczno?ciach” – doda?.