NBP pokaza? banknot 500 z?

Nowym papierem b?dziemy mogli p?aci? od lutego 2017 r. Narodowy Bank Polski rozpocz?? prac? nad banknotem 500 z? w czerwcu ubieg?ego roku, przy okazji prezentacji zmodernizowanej dwustuz?ot?wki. Jak czytamy na stronie NBP, bank centralny w ostatnim czasie odnotowuje wysoki popyt na banknoty o wysokich nomina?ach. Emisja pi??setki jest odpowiedzi? na to zjawisko.

Po Mieszku I, Boles?awie Chrobrym, Kazimierzu Wielkim, W?adys?awie Jagielle i Zygmuncie I Starym czas na Jana III Sobieskiego. Chronologiczna ci?g?o?? serii “W?adcy polscy”, zosta?a zachowana. Autorem projektu nowego banknotu jest Andrzej Heidrich, autor pozosta?ych polskich banknot?w obiegowych o nomina?ach 10, 20, 50, 100 i 200 z?.

Wyborcza informuj? o tym, ?e NBP nie tylko zdecydowa? si? na wprowadzenie nowego nomina?u. Ju? od kilku lat przeprowadza modernizacj? banknot?w i zabezpiecza je wed?ug ?wiatowych norm. Zmodernizowane banknoty o ni?szych nomina?ach (10, 20, 50, 100 z?otych) s? w obiegu od kwietnia 2014 r., a 200 z? – od lutego 2016 r.