Prezydent podpisa? trzy nowelizacje ustaw podatkowych

Prezydent Lech Kaczy?ski podpisa? w czwartek trzy nowelizacje ustaw podatkowych. Przewiduj? one m.in. na?o?enie nowych obowi?zk?w informacyjnych na organy podatkowe, przy jednoczesnym odci??eniu podatnik?w. Chodzi o zmiany w Ordynacji podatkowej, ustawie o VAT oraz ustawach o CIT i PIT. Przepisy przygotowa?a sejmowa komisja “Przyjazne Pa?stwo”.

Nowelizacja Ordynacji podatkowej przewiduje, ?e organy podatkowe, kt?re rozpatruj? odwo?ania podatnik?w, b?d? ich informowa? o swoim stanowisku w ich sprawach. Zgodnie z obecnymi przepisami organ podatkowy, do kt?rego wp?yn??o odwo?anie, przekazuj?c spraw? do organu odwo?awczego musi odnie?? si? do przedstawionych w odwo?aniu zarzut?w. O swoich argumentach nie musi jednak informowa? strony.

Nowelizacja zobowi?zuje organ pierwszej instancji do informowania podatnika o sposobie ustosunkowania si? do zarzut?w odwo?ania, przy przekazywaniu sprawy do organu odwo?awczego. Zdaniem autor?w przepis?w, zmiana poprawi komunikacj? mi?dzy organem podatkowym prowadz?cym post?powanie a jego stron?. Zapewni te? realizacj? zasady czynnego udzia?u strony w post?powaniu, prawdy obiektywnej oraz prowadzenia post?powania podatkowego w spos?b budz?cy zaufanie do organ?w podatkowych.

Zdaniem Ministerstwa Finans?w, ewentualne koszty zmiany dla organ?w podatkowych mog? wynie?? ok. 350 tys. z?, ale dzi?ki niej podatnicy zaoszcz?dz? czas, w efekcie post?powania mog?yby ulec skr?ceniu.

Nowelizacja wejdzie w ?ycie po up?ywie 30 dni od dnia og?oszenia.

Z kolei podpisana przez prezydenta nowela ustawy o VAT przewiduje zmniejszenie obowi?zk?w informacyjnych podatnik?w zwi?zanych z prowadzeniem ewidencji VAT. Upraszcza ona zasady aktualizacji danych w systemie ewidencji podatnik?w (NIP) i ewidencji dla celu VAT.

Nowe przepisy zwalniaj? podatnik?w VAT z obowi?zku aktualizacji zg?oszenia rejestracyjnego dla cel?w VAT w sytuacji, gdy aktualizowane dane obejmowa?yby zg?oszenie aktualizacyjne w systemie ewidencji podatnik?w NIP.

U?atwienie nie b?dzie mia?o zastosowania w przypadku, gdyby zg?aszana zmiana spowodowa?a zmian? w?a?ciwo?ci organu podatkowego, czyli np. w razie zmiany miejsca zamieszkania lub adresu siedziby podatnika.

Zgodnie z nowymi przepisami podatnik b?dzie musia? zg?osi? zmian? do naczelnika urz?du skarbowego w terminie 7 dni od dnia, kiedy ona nast?pi?a. Wed?ug obecnych regulacji zar?wno zg?oszenie identyfikacyjne (NIP), jak i rejestracyjne (dla cel?w VAT) powinny zosta? dokonane przed wykonaniem pierwszej czynno?ci podlegaj?cej opodatkowaniu podatkiem od towar?w i us?ug.

W przypadku zmiany danych obj?tych zg?oszeniem identyfikacyjnym oraz rejestracyjnym, na podatniku ci??y obowi?zek aktualizacji tych danych poprzez z?o?enie zg?oszenia aktualizacyjnego (NIP, w terminie 14 dni od zmiany) oraz zg?oszenia zmiany danych (dla cel?w VAT, w terminie 7 dni). Nowelizacja wejdzie w ?ycie po up?ywie 14 dni od og?oszenia.

Z kolei nowelizacja ustawy o PIT i CIT ma umo?liwi? firmom zaliczenie do koszt?w uzyskania przychodu VAT zwi?zanego z tzw. sprzeda?? premiow?. Zgodnie z generaln? zasad? nale?ny VAT nie jest kosztem uzyskania przychod?w w podatkach dochodowych (PIT i CIT). Wyj?tki dotycz? sytuacji, gdy podatnik musi odprowadzi? nale?ny VAT od czynno?ci, kt?re nie wi??? si? z uzyskaniem wynagrodzenia. Chodzi o przypadki przekazania lub zu?ycia przez podatnika towar?w na potrzeby reprezentacji i reklamy.

Nowela wprowadza przepis, zgodnie z kt?rym kosztem uzyskania przychod?w b?dzie tak?e podatek nale?ny od nieodp?atnie przekazanych towar?w w przypadku, gdy wy??cznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez otrzymuj?cego towar?w lub us?ug w okre?lonej ilo?ci lub warto?ci. Zmiana wejdzie w ?ycie 1 stycznia 2011 r.