Chi?czycy wybuduj? obwodnic? Krakowa?

China Development Bank to instytucja finansowa, kt?ra jest zainteresowana budow? brakuj?cych odcink?w trzeciej obwodnicy Krakowa, a wi?c tras: Zwierzynieckiej, Pychowickiej i ?agiewnickiej.

- Przedstawiciele China Development Bank z Pekinu byli w tym tygodniu w Krakowie i rozmawiali z prezydentem na temat inwestycji drogowych w naszym mie?cie – przyznaje wiceprezydent Krakowa Tadeusz Trzmiel. Dodaje, ?e miasto poszukuje inwestora, kt?ry m?g?by wybudowa? trasy trzeciej obwodnicy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Oznacza to, ?e miasto wnios?oby grunty, a prywatny inwestor wybudowa?by drogi i zarz?dza? nimi przez okre?lony w umowie czas.

Inwestorzy z Chin chcieliby natomiast utworzy? sp??k? z miastem, w kt?rej gmina wnosi grunt, a bank finansuje przedsi?wzi?cie.

Na trzy brakuj?ce trasy III obwodnicy potrzeba ok. 3,5 mld z?. Miasto nie b?dzie mia?o tylu pieni?dzy w bud?ecie przez najbli?sze 10 lat. Jedynym rozwi?zaniem jest wi?c szukanie finansowania zewn?trznego ze strony partner?w prywatnych, ?rodk?w unijnych, lub bud?etu centralnego.

Projekt obejmuje powstanie trzech tras (z dwoma lub trzema pasami w ka?dym kierunku) o ca?kowitej d?ugo?ci ok. 13 km. Dzi?ki nim mo?na by?oby szybko przeje?d?a? od ronda Ofiar Katynia do w?z?a Wielicka. W tym roku ma by? przebudowane rondo Ofiar Katynia, kt?re zamieni si? w trzypoziomowy w?ze? drogowy z tunelem i estakad?.

Pieni?dze potrzebne s? natomiast na budow?: Trasy Zwierzynieckiej (2×3 pasy, ok. 4 km; wraz budow? dwukomorowego tunelu pod wzg?rzem ?w. Bronis?awy o d?ugo?ci 2,8 km), Trasy Pychowickiej (2×3, ok. 2 km; wraz z mostem na Wi?le o d?ugo?ci ok. 500 m i ewentualnie mostem na Kanale Krakowskim o d?ugo?ci ok. 400 m), Trasy ?agiewnickiej (2×3, ok. 3,7 km; wraz z tunelami – ok. 400 m na odcinku od ul. Grota-Roweckiego do ul. Kobierzy?skiej i ok. 600 m na odcinku pomi?dzy w?z?em z ul. Nowoobozow? a ul. Zakopia?sk?).

Takie inwestycje nie by?yby problemem dla China Development Bank. To instytucja pa?stwowa odpowiedzialna g??wnie za finansowanie du?ych projekt?w infrastrukturalnych, takich jak m.in. Tama Trzech W?woz?w (najdro?szy pojedynczy projekt budowlany na ?wiecie) czy port lotniczy