Sopot poka?e, jak robi? gaz z morskich glon?w

Budowa biogazowni to ostatnio modny temat i propozycja g??wnie dla gmin wiejskich. Spotyka si? z sympati? r?wnie? w miastach – dowodem mo?e by? uzdrowisko Sopot. To miasto, wsp?lnie z polskimi i szwedzkimi naukowcami, innymi miastami oraz uniwersytetami realizuje projekt badawczy, po kt?rego urzeczywistnieniu by? mo?e w mie?cie lub jego pobli?u powstanie w?a?nie biogazownia. Unikatem w tym przedsi?wzi?ciu s?… morskie glony. To w?a?nie one maj? pos?u?y? do produkcji gazu.

Je?eli to przedsi?wzi?cie przyniesie oczekiwane efekty, to dokuczaj?ce pla?owiczom zwa?y morskich glon?w gnij?cych na pla?y by? mo?e zaczn? znika? z brzeg?w Ba?tyku.

O rozpocz?ciu bada? nad takim zagospodarowaniem zielonej biomasy wyrzucanej przez fale na brzeg poinformowa? Pawe? Or?owski, wiceprezydent Sopotu, podczas spotkania zorganizowanego przez Polsko-Szwedzk? Izb? Gospodarcz?. Wsp?lnie bowiem ze szwedzkim Trelleborgiem i z uniwersytetem w Kalmarze (Szwecja) sopocianie pragn? urzeczywistni? ten niezwyk?y plan.

Po polskiej stronie w przedsi?wzi?ciu uczestnicz? r?wnie? Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, Komunalny Zwi?zek Gmin “Dolina Redy i Chylonki”, Pomorski O?rodek Doradztwa Rolniczego w Gda?sku, Urz?d Marsza?kowski i o?rodek POMCERT.

Warto wiedzie?, ?e prace nad wykorzystywaniem morskich glon?w gromadz?cych si? na sopockiej pla?y zacz?to w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie (IO PAN) ju? 6 lat temu, a jego inicjatork? by?a prof. dr hab. Gra?yna Kowalewska, kierownik Pracowni Chemicznych Zanieczyszcze? Morza w IO PAN. W tym samym mniej wi?cej czasie na ten sam pomys? wpadli Szwedzi. Kontakty mi?dzy polskimi i skandynawskimi naukowcami zaowocowa?y wsp?lnymi pracami nad mi?dzynarodowym projektem pt. “Wetlands, algae and biogas – a southern Baltic Sea eutrophication counteract projekt”, czyli: Mokrad?a (nieu?ytki), glony i biogaz – projekt przeciwdzia?ania eutrofizacji (u?y?niania) po?udniowego Ba?tyku. Koszt urzeczywistnienia tego zamierzenia szacowany jest na ponad 1,58 mln euro. Dofinansowanie ma wynie?? blisko 1,25 mln euro.

- G??wnym celem naszego projektu jest znalezienie sposob?w zmniejszania eutrofizacji w?d morskich – m?wi prof. Gra?yna Kowalewska, koordynator projektu. – Poszukujemy takich metod radzenia sobie z tym problemem, by mo?na by?o je stosowa? nie tylko w Polsce, ale i w innych rejonach Ba?tyku. Nadmierne u?y?nienie w?d morskich wyst?puje r?wnie? gdzie indziej w Europie, np. w Hiszpanii, a tak?e na ?wiecie w morskich strefach przybrze?nych i morzach zamkni?tych.

Przewidziany jest transfer wiedzy i sopockich do?wiadcze? do innych region?w Europy, przede wszystkim do kraj?w nadba?tyckich.

Rocznie na pla?ach Per?y Ba?tyku mo?na zebra? podczas lata nawet ponad 1500 ton glon?w. Do tej pory po prostu je wyrzucano na sk?adowisko odpad?w. Ponoszono koszty. Teraz, w razie pomy?lnego zrealizowania projektu, mo?e by? z tej morskiej biomasy po?ytek.

Kazimierz Netka, Polska Dziennik Ba?tycki