Eksperci: nie trzeba si? obawia? ataku na polsk? walut?

Nawet je?eli ze wzgl?du na zmian? na stanowisku prezesa NBP dosz?oby do ataku spekulacyjnego na polsk? walut?, to zachwianie kursu nie powinno by? du?e ani d?ugotrwa?e – uwa?aj? eksperci.

Prezes Narodowego Banku Polskiego S?awomir Skrzypek zgin?? w sobotniej katastrofie lotniczej pod Smole?skiem. Jak poda? NBP w komunikacie, jego obowi?zki obj?? pierwszy zast?pca prezesa Piotr Wiesio?ek. B?dzie je pe?ni? do czasu wybrania nowego prezesa banku centralnego przez Sejm na wniosek prezydenta.

“Nie mo?na wykluczy?, ?e wobec tego, co si? sta?o, spekulanci b?d? pr?bowali zarabia? na z?otym” – powiedzia? PAP prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski. Wed?ug niego w?a?nie dlatego nowy prezes Narodowego Banku Polskiego powinien zosta? powo?any jak najszybciej, ?eby “pokaza?, ?e kto? stoi na stra?y” polskiej waluty.

Arendarski jest jednak “dobrej my?li”, poniewa? – jak m?wi? – realn? w?adz? sprawuje rz?d, a jego sk?ad si? znacz?co nie zmieni?; jest te? osoba pe?ni?ca obowi?zki NBP, kt?ra ma wszystkie potrzebne kompetencje, by m?c interweniowa?.

Ekspert Centrum im. Adama Smitha Andrzej Sadowski uwa?a, ?e nie ma podstaw “do jakiego? d?u?szego albo intensywniejszego ataku spekulacyjnego na z?otego”. Zauwa?y?, ?e zmiany personalne na og?? wywo?uj? wahania kursu polskiej waluty, ale szybko wraca on do stanu sprzed nominacji.

Doda?, ?e chocia? to, kto piastuje stanowisko prezesa NBP jest dla polskiej gospodarki bardzo wa?ne, to politycznie jest to “sprawa kt?ra? z kolei”. Dlatego – zaznaczy? – jest szczeg?lnie wa?ne, by obj?cie obowi?zk?w prezesa banku centralnego przez pierwszego zast?pc? odby?o si? szybko i sprawnie. “Powinny zadzia?a? mechanizmy przekazywania kompetencji, ?eby szybko minimalizowa? ewentualne szkodliwe skutki takich tragedii jak dzisiejsza” – powiedzia? Sadowski.

Wed?ug niego przekazanie obowi?zk?w prezesa NBP jego zast?pcy powinno na razie wystarczaj?co zabezpieczy? polski rynek.

Podstaw do niepokoju nie widzi te? Komisja Nadzoru Finansowego. “W zwi?zku z tragedi? pod Smole?skiem, w ocenie UKNF (Urz?du Komisji Nadzoru Finansowego – PAP), nie zachodzi ryzyko zak??ce? na polskim rynku finansowym” – napisano w wydanym w sobot? komunikacie.