Na uroczysto?ci lepiej jecha? poci?gami

Policja apeluje, by osoby wybieraj?ce si? na pogrzeb pary prezydenckiej w Krakowie i warszawskie uroczysto?ci ?a?obne za ofiary katastrofy pod Smole?skiem korzysta?y z poci?g?w. Na trasach dojazdowych do miast i w samych miastach mog? by? du?e utrudnienia w ruchu.

“Spodziewamy si?, ?e wiele os?b b?dzie chcia?o wzi?? udzia? w tych uroczysto?ciach. Du?e utrudnienia w ruchu mog? by? ju? na trasach dojazdowych do Krakowa i Warszawy. Pami?tajmy te?, ?e w samych miastach b?d? zmiany w organizacji ruchu, cz??? ulic b?dzie zamykana na czas przejazdu kolumn z go??mi, inne b?d? ca?kowicie wy??czone” – powiedzia? PAP rzecznik komendanta g??wnego policji Mariusz Soko?owski.

Dlatego – doda? – warto rozwa?y? jazd? poci?giem. “Uruchomione zosta?y dodatkowe poci?gi. Mo?na nimi dojecha? do centrum Warszawy i Krakowa, a stamt?d przej?? na piechot? lub podjecha? ?rodkami komunikacji miejskiej do celu” – zaznaczy?.

Zapewni?, ?e policja jest ju? przygotowana na obie uroczysto?ci. “Dopinamy ostatnie kwestie. Praktycznie ko?czymy ju? rozpoznania tras przejazdu, przej?cia konduktu pogrzebowego” – podkre?li? rzecznik.

Jak doda?, trasy b?d? sprawdzane ponownie, tu? przed przejazdem kolumn. Chodzi tu m.in. o sprawdzenie pirotechnicznie. Podobnie b?dzie z budynkami, w kt?rych maj? przebywa? znane osobisto?ci.

W obu komendach – ma?opolskiej i sto?ecznej – pracuj? sztaby. Do Krakowa pojecha? zast?pca szefa policji Waldemar Jarczewski, kt?ry koordynuje akcj? na miejscu. W Warszawie zajmuje si? tym drugi z zast?pc?w komendanta Kazimierz Szwajcowski. Tak?e w KGP dzia?a zesp?? koordynuj?cy operacje.

Komendant g??wny policji Andrzej Matejuk zdecydowa?, ?e obie jednostki na czas uroczysto?ci zostan? wzmocnione przez policjant?w z innych wojew?dztw. Do Krakowa b?d? ?ci?gani funkcjonariusze z prewencji i wydzia??w ruchu drogowego z Wroc?awia, Opola, Krakowa, Kielc, Rzeszowa i Lublina, je?li zajdzie taka konieczno?? tak?e z Poznania i ?odzi. Warszawsk? policj? b?d? wspiera? funkcjonariusze z ?odzi, Radomia i Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Ka?dego dnia uroczysto?ci b?dzie zabezpiecza? po kilka tysi?cy policjant?w.

Policj? – zar?wno w sobot?, jak i w niedziel? – b?dzie wspiera? te? 1000 ?andarm?w wojskowych, a tak?e funkcjonariusze Stra?y Granicznej, stra?acy i harcerze.

“To ogromna operacja. W Krakowie policjanci b?d? m.in. pilotowa? kolumny z wa?nymi osobisto?ciami, kt?re b?d? bra? udzia? w pogrzebie prezydenta. Funkcjonariusze b?d? te? czuwa? nad bezpiecze?stwem os?b, kt?re b?d? chcia?y bra? udzia? w uroczysto?ciach lub b?d? ustawia? si? wzd?u? tras przejazdu kolumn czy trasy przej?cia konduktu” – powiedzia? Soko?owski.

Jak doda?, policja jest przygotowana na r??ne warianty, tak?e np. zmiany zwi?zane z zamkni?ciem przestrzeni powietrznej po wybuchu wulkanu na Islandii i chmur? py?u, kt?ry utrudnia ruch lotniczy. “Musimy by? przygotowani na r??ne scenariusze” – podkre?li? rzecznik; nie chcia? jednak ujawni? ?adnych szczeg???w.