Wulkan parali?uje europejsk? gospodark?

?ycie gospodarcze w Europie praktycznie zamar?o, bo nawet takie wydarzenia, jak targi w Londynie czy Mediolanie oraz rozmowy w sprawie pakietu ratunkowego dla Grecji nie mog? liczy? na frekwencj?, zosta?y prze?o?one b?d? odwo?ane z powodu py?u wulkanicznego, kt?ry sparali?owa? ruch lotniczy.

Ameryka?ski bank inwestycyjny Morgan Stanley zaoferowa? analitykom, kt?rzy “utkn?li w Londynie” w dzie? po jego prezentacji dotycz?cej Asdy, sieci kontrolowanej przez Wal-Mart Stores Inc., ?e zorganizuje stanowiska do pracy, spotkania z zarz?dem i wizytacj? sklep?w, by wype?ni? im czas oczekiwania na powr?t do domu. Mediola?skie Salone del Mobile, najwi?ksze na ?wieci targi mebli i wzornictwa, przyci?gn??y mniej go?ci ni? si? spodziewano z powodu utrudnie? w podr??owaniu.

“Oko?o po?owa klient?w, na kt?rych czekali?my, w og?le si? nie pojawi?a” w Mediolanie, m?wi Maurizio Peregalli, projektant Zeusa produkuj?cego meble i o?wietlenie. “Zakaz lot?w dotkliwie odbija si? na naszych interesach.”

Europejska przestrze? powietrzna zosta?a zamkni?ta dla lot?w pasa?erskich po wybuchu islandzkiego wulkanu Eyjafjallaj?kull 14 kwietnia, w wyniku kt?rego nad kontynentem rozpostar?a si? chmura py?u. Poniewa? mo?e on uszkodzi? silniki samolotowe, uziemiono oko?o 63 tysi?cy lot?w i zamkni?to lotniska od Dublina a? po Moskw?. Tymczasem najwi?ksza linia lotnicza na kontynencie, Air France-KLM Group, do??czy?a do grupy innych przewo?nik?w, kt?rzy domagaj? si? od europejskich rz?d?w z?agodzenia tych restrykcji.

Maj?cy si? odby? w Berlinie ?wiatowy Kongres Detalist?w, w kt?rym sw?j udzia? zapowiedzieli prezes Burberry Group Angela Ahrendts, szef Kingfishera Ian Cheshire oraz stoj?cy na czele WPP Martin Sorrell, zosta? prze?o?ony a? na pa?dziernik.

“Wielu prelegent?w i delegat?w stan??o w obliczu ogromnych trudno?ci z dotarciem na czas do Berlina,” wyja?niali wczoraj w o?wiadczeniu organizatorzy. Konferencja mia?a si? odby? mi?dzy 21 a 23 kwietnia.

Londy?skie Targi Ksi??ki, najwi?kszy zjazd agent?w lietarckich i wydawc?w z ca?ego ?wiata, te? mog? napotka? trudno?ci, spodziewa si? dyrektor targ?w Alistair Burtenshaw.

“Musimy — i b?dziemy — kontynuowa? nasz? imprez?, dok?adaj?c jednocze?nie wszelkich stara?, aby przebieg?a ona bez wi?kszych zak??ce?,” napisa? Burtenshaw w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej targ?w.

Brytyjski premier Gordon Brown oraz lider opozycyjnej Partii Konserwatyst?w David Cameron odwo?ali zaplanowane na wczoraj w ramach kampanii wyborczej wyjazdy do Szkocji, cho? Brytyjczycy p?jd? do urn ju? 6 maja. W?oski premier Silvio Berlusconi zrezygnowa? z rozm?w i wsp?lnego obiadu w Berlinie z kanclerz Angel? Merkel.

Tak?e negocjacje greckiego rz?du z Europejskim Bankiem Centralnym, Mi?dzynarodowym Funduszem Walutowym oraz Komisj? Europejsk? w sprawie pakietu ratunkowego zosta?y prze?o?one na 21 kwietnia, poda?o przedwczoraj greckie ministerstwo finans?w. Oczywi?cie dojdzie do nich pod warunkiem, ?e ruch lotniczy zostanie wznowiony, doda?o ministerstwo.

Tymczasem ka?dy dzie? parali?u komunikacyjnego oznacza dla linii lotniczych utrat? dochodu 300 milion?w dolar?w, podaje Mi?dzynarodowe Zrzeszenie Przewo?nik?w Powietrznych (IATA). IATA szacuje, ?e linie b?d? potrzebowa?y nawet sze?ciu dni, by zacz?? normalnie funkcjonowa? po zniesieniu zakazu, gdy? najpierw b?d? musia?y obs?u?y? pasa?er?w z odwo?anych lot?w i przemie?ci? uziemione obecnie samoloty.