Kolejki po akcje PZU

Do biura maklerskiego najlepiej przyj?? rano z got?wk? potrzebn? na zapisanie si? do zakupu akcji PZU. ?roda to ostatni dzie?, w kt?rym inwestorzy indywidualni mog? dokona? zapisu na akcje prywatyzowanego giganta ubezpieczeniowego. Zainteresowanie jest spore, a czas oczekiwania w sto?ecznych biurach maklerskich we wtorek waha? si? od 1,5 do 3 godzin.

Wielu ch?tnych po raz pierwszy wkracza na rynek inwestycji gie?dowych. Wymaga to otwarcia rachunku inwestycyjnego i tym samym za?atwienia kilku formalno?ci. Nie w ka?dym banku mo?na tego dokona? w ci?gu jednego dnia, zw?aszcza je?li chodzi o rachunki internetowe. Podobnie wygl?da kwestia przelewu pieni?dzy.

?roda mo?e by? tak?e testem dla system?w informatycznych wielu biur maklerskich, kt?re ju? w poprzednich dniach dzia?a?y wolniej.