Najem nie musi by? tak drogi

Zawarcie umowy najmu okazjonalnego to spory wydatek. Tymczasem mo?na go unikn??. Jak wylicza dziennik, trzeba op?aci? wynagrodzenie notariusza oraz za opracowanie ?wiadectwa energetycznego. Wi?kszo?ci koszt?w, kt?re mog? si?ga? nawet kilku tysi?cy z?otych, mo?na jednak unikn??. Wystarczy, ?e wynajmuj?cy porozumie si? z najemc?. Mo?e by? to op?acalne, zw?aszcza je?li chodzi o sporz?dzenie ?wiadectwa energetycznego, kt?rego najemca mo?e, ale nie musi za??da? od w?a?ciciela mieszkania.

“Dziennik Gazeta Prawna” radzi, ?e wysoko?? kaucji zabezpieczaj?cych warto negocjowa?, gdy? inaczej mo?e ona si?gn?? sze?ciokrotno?ci miesi?cznego czynszu. Najemca b?dzie musia? tak?e przygotowa? 131,70 z? na wynagrodzenie notariusza z tytu?u sporz?dzenia o?wiadczenia o poddaniu si? egzekucji.