Cz?onkostwo Polski w Unii Europejskiej sta?o si? “kotwic? dla gospodarki”

Zdaniem ministra do spraw europejskich, Miko?aja Dowgielewicza, cz?onkostwo Polski w Unii Europejskiej przynios?o Polsce same korzy?ci. Sta?o si? “kotwic? dla gospodarki”, pozwoli?o zmniejszy? dystans cywilizacyjny do zamo?nej, “starej”, Europy, otworzy?o granice, poprawi?o bilans handlowy, a fundusze pomocowe zabezpieczy?y przed kryzysem. Miko?aj Dowgielewicz podkre?li?, ?e jeste?my krajem zdecydowanie nowocze?niejszym i bogatszym. Przypomnia?, ?e w zesz?ym roku Polska sta?a si? si?dm? gospodark? Unii Europejskiej, wyprzedzaj?c Belgi? i Szwecj?.

Minister przypomnia?, ?e regiony Unii Europejskiej, kt?rym uda si? wyd?wign?? z zap??nienia, przestaj? otrzymywa? pomoc. Polska ma w swym obr?bie rejony du?ej biedy, ale i obszary zamo?ne i dobrze rozwini?te. Wojew?dztwo mazowieckie mo?e osi?gn?? prawie 90 procent unijnej ?redniej PKB, co oznacza, ?e nie b?dzie kwalifikowa?o si? do otrzymywania funduszy dla biednych region?w Unii. Miko?aj Dowgielewicz zaznaczy?, ?e statystyki te na Mazowszu znacznie zawy?a bogata Warszawa.
W unijnym raporcie z 2005 roku wykazano, i? na 10 najbiedniejszych region?w w Europie, 5 znajduje si? w Polsce. Polskie wojew?dztwa wschodnie nadal nale?? do najbiedniejszych w Unii.