Prze?om na polskim rynku pracy

Do jesieni znajdzie prac? od 200-do 250 tysi?cy bezrobotnych. Wed?ug ministerstwa pracy, bezrobocie spad?o w kwietniu do poziomu 12 i trzech dziesi?tych procent. “To dobre wiadomo?ci, bo jest to spadek podobny do tych, jakie mieli?my w czasach wysokiej koniunktury” – uwa?a Maciej Krak, ekonomista Fundacji CASE. Jego zdaniem, to kolejny sygna? poprawy sytuacji w gospodarce.

Szef doradc?w premiera Micha? Boni uwa?a, ?e polski rynek pracy poradzi? sobie z kryzysem. Jednak na wyra?ne odwr?cenie trendu trzeba jeszcze poczeka?. Zdaniem Boniego, mo?e si? powt?rzy? sytuacja z zesz?ego roku, gdy bezrobocie zmala?o na wiosn?, a wzros?o jesieni?. Na koniec roku bezrobocie nie powinno jednak przekroczy? 12 i p?? procent.

Maciej Krzak uwa?a, ?e b?dzie jeszcze ni?sze i nie przekroczy 11 i 9 dziesi?tych procent. Wiceminister pracy Czes?awa Ostrowska zwraca uwag?, ?e urz?dy pracy proponuj? coraz wi?cej szkole? czy prac subsydiowanych. Bezrobotni coraz cz??ciej korzystaj? z tych form pomocy.