Deficyt na rachunku obrot?w bie?. 559 mln euro w marcu

Na rachunku obrot?w bie??cych w marcu br. odnotowano deficyt w wysoko?ci 559 mln euro wobec 155 mln euro nadwy?ki miesi?c wcze?niej i wobec 131 mln euro deficytu rok wcze?niej, poda? Narodowy Bank Polski w komunikacie w poniedzia?ek.

Saldo obrot?w towarowych by?o ujemne i wynios?o 514 mln euro wobec 233 mln euro deficytu miesi?c wcze?niej i 214 mln euro deficytu rok wcze?niej.

Oczekiwania rynkowe wynosi?y – wed?ug X-Trade Brokers – ok. 500 mln euro deficytu.