Kaczy?ski chce stworzy? “now? fal? polskiego kapitalizmu”

Nale?y przeci?? w?z?y gordyjskie, kt?re blokuj? rozw?j Polski, aby?my mogli szybko p?j?? do przodu – powiedzia? w wywiadzie dla “Rzeczpospolitej” prezes PiS Jaros?aw Kaczy?ski. Uwa?a, ?e w celu zreformowania pa?stwa nale?y wypracowa? ponadpartyjny kompromis. Owe w?z?y gordyjskie to jego zdaniem sprawy, kt?rych od lat nie udawa?o si? rozwi?za?: budowa autostrad i dr?g ekspresowych, rozw?j cywilizacyjny wsi, wspomaganie budownictwa, zmniejszenie spo?ecznej sfery niedostatku, odblokowanie przedsi?biorczo?ci i wreszcie kompleksowa reforma s?u?by zdrowia.

W przypadku wygranej w wyborach zak?ada on mo?liwo?? podj?cia rozmowy na temat ponadpartyjnego porozumienia na rzecz wa?nych reform. “Niezale?nie, kto wygra, te problemy same nie znikn?. A ich rozwi?zanie wzmocni pa?stwo. Ten, kto wygra wybory, b?dzie mia? spo?eczny mandat do zainicjowania reform” – powiedzia?. “Musimy spr?bowa?, bo je?eli nie teraz, to kiedy? Licz? te?, ?e w polityce b?dzie obowi?zywa? j?zyk wsp??pracy” – doda?.

Podkre?li?, ?e jest kandydatem na prezydenta, kt?rego ju? popar?y prawie 2 miliony obywateli, bo tyle podpis?w z poparciem jego kandydatury zosta?o zebranych.

Zarzuty przeciwnik?w, ?e jest nieobecny w kampanii, uzna? za krzywdz?ce. Stwierdzi?, ?e z przyczyn oczywistych nie mo?e teraz prowadzi? kampanii w spos?b aktywny.