Gminy ?ataj? bud?et fotoradarami

Dla wielu samorz?d?w fotoradary sta?y si? maszynk? do zarabiania pieni?dzy, a pomagaj? im w tym prywatne firmy, przy okazji ?ami?c prawo. Sta?o si? to mo?liwe od 2004 roku, kiedy to stra?nicy miejscy dostali prawo u?ywania fotoradar?w do rejestrowania wykrocze? drogowych. Nie wszystkie gminy sta? by?o na takie urz?dzenia, skorzysta?y wi?c z ofert prywatnych firm, kt?re u?yczaj? gminom urz?dzenia pomiarowe i samodzielnie sporz?dzaj? dokumentacj? mandatow?. Gminy p?ac? im za liczb? wyegzekwowanych grzywien. Obie strony s? zainteresowane tylko jednym – by wystawionych mandat?w by?o jak najwi?cej. Tymczasem o tym, co jest istot? dzia?ania fotoradar?w czyli bezpiecze?stwie na drogach nikt nie my?li.

Nie jest to zgodne z prawem, kt?re jednoznacznie wskazuje, ?e umowy zawierane przez gminy z podmiotami prywatnymi nie mog? przewidywa? udzia?u tych podmiot?w we wp?ywach z mandat?w na?o?onych na kierowc?w.

Sprawie ma si? przyjrze? Ministerstwo Spraw Wewn?trznych i Administracji.