Ma?opolska: straty w obwa?owaniach mog? przekroczy? 300 mln z?

Ponad 300 mln z? mog? wynie?? straty w wa?ach przeciwpowodziowych i urz?dzeniach wodnych w Ma?opolsce po przej?ciu powodzi – poda? w poniedzia?ek Urz?d Marsza?kowski Wojew?dztwa Ma?opolskiego. Urz?dnicy zastrzegaj?, ?e ca?kowity rozmiar zniszcze? nie zosta? jeszcze w pe?ni oszacowany; b?dzie to mo?liwe dopiero po opadni?ciu wody. Jednak ju? teraz Ma?opolski Zarz?d Melioracji i Urz?dze? Wodnych szacuje, ?e tegoroczne straty b?d? wy?sze od tych, jakie spowodowa?a pow?d? w 2001 r.; w?wczas straty wynios?y 250 mln z?.

Podczas tegorocznej powodzi w Ma?opolsce powsta?o 17 wyrw w wa?ach, wezbrana woda nie oszcz?dzi?a te? przepompowni.

Mocno ucierpia?y drogi. Wst?pny szacunkowy koszt naprawy uszkodze? na drogach wojew?dzkich w Ma?opolsce to 170,5 mln z?. Na li?cie przygotowanej przez Zarz?d Dr?g Wojew?dzkich znajduje si? ju? 137 pozycji, takich jak: uszkodzenia nawierzchni, most?w, poboczy, przepust?w, osuwisk czy obsuni?? przydro?nych skarp.

Sytuacja w Ma?opolsce powoli powraca do normy. Rzeki opadaj?, stan alarmowy przekraczaj? jeszcze Szreniawa i Wis?a przy granicy z woj. podkarpackim. Powy?ej stanu ostrzegawczego utrzymuje si? Stryszawka i Wis?a na wi?kszo?ci jej przebiegu przez wojew?dztwo ma?opolskie.

W ca?ym regionie trwa szacowanie szk?d i usuwanie zniszcze? – wypompowywanie wody z budynk?w i rozlewisk, usuwanie szlamu z dr?g i posesji oraz uszczelnianie i umacnianie wa??w przeciwpowodziowych.

Wed?ug ma?opolskich stra?ak?w, w ca?ym wojew?dztwie jest 169 miejscowo?ci, w kt?rych rozlewiska maj? ponad 1 tys. m kw. Woda wla?a si? do 10 tys. budynk?w.