Wsp?lne sieci gazowe Bia?orusi i Polski

Wed?ug bia?oruskiej agencji Bie?ta Polska i Bia?oru? s? zainteresowane po??czeniem sieci gazowych. Rozmowy na ten temat prowadzone s? na szczeblu rz?d?w w Mi?sku i Warszawie. Obu krajom zale?y r?wnie? na dywersyfikacji dostaw b??kitnego paliwa.

Po??czenie sieci gazowych mi?dzy Polsk? a Bia?orusi? ma zapewni? bezpiecze?stwo dostaw tego surowca energetycznego w przypadku awarii lub innych nadzwyczajnych zdarze?. Chodzi o mo?liwo?? przesy?u gazu do Polski gdy z jaki? powod?w nie b?dzie mo?liwy tradycyjny tranzyt przez Ukrain?.

Jednocze?nie Warszawa i Mi?sk pracuj? nad mo?liwo?ci? wzajemnej wymiany gazu w przypadku przerwania dostaw. Zar?wno nasz kraj m?g?by otrzymywa? b??kitne paliwo z bia?oruskich rezerw jak i odwrotnie. Agencja Bie?ta przypomina r?wnie?, ?e nasz kraj wybuduje elektrowni? w?glow? w obwodzie Grodzie?skim i nauczy bia?oruskich specjalist?w jak wykorzystywa? znajduj?ce si? w pobli?u z?o?a w?gla brunatnego.