Pomidorowa wojna spo?ywczych gigant?w

Prawdziw? burz? rozp?ta?y du?e prasowe og?oszenia, w kt?rych ?owicki koncern Agros Nova przeprasza Heinz Polska za wprowadzanie klient?w w b??d. Sp?r dotyczy reklam koncentratu pomidorowego ?owicz. S?k w tym, ?e og?oszenie zleci?a i op?aci?a firma Heinz – ?wiatowy potentat spo?ywczy. W ten spos?b Heinz sam przeprosi? si? w imieniu konkurencji. Agros Nova to si? nie spodoba?o i zapowiada pozwanie Heinza do s?du. Niewykluczone, ?e koncern z fabryk? w ?owiczu te? b?dzie si? t?umaczy? przed s?dem, gdy? Heinz te? rozwa?a przygotowanie kolejnego pozwu.

A wszystko zacz??o si? od reklam koncentratu pomidorowego ?owicz z 2006 r., z kt?rych wynika?o, ?e jest to produkt “najbardziej pomidorowo pomidorowy”. Heinz uzna?, ?e narusza to zasady konkurencji i pozwa? Agros Nova. S?d przyzna? mu racj? i nakaza? Agros Nova poinformowanie konsument?w.

- Zgodnie z wyrokiem, w lutym i marcu wyemitowali?my w kilku stacjach telewizyjnych o?wiadczenia o tre?ci wskazanej przez s?d – informuje Joanna Bancerowska, rzeczniczka Agros Nova. – Wyrok nie nak?ada? obowi?zku publikacji og?osze? w prasie, ani tym bardziej nie upowa?nia? H.J. Heinz Polska do tzw. wykonania zast?pczego. Dzia?anie firmy Heinz jest ca?kowicie bezprawne, nosi znamiona nieuczciwej konkurencji i narusza dobra osobiste Agros Nova. Publikacja og?oszenia nie znajduje uzasadnienia w decyzji s?du, jest nieprawdziwa w swej tre?ci, bo w rzeczywisto?ci to przecie? nie Agros Nova przeprasza i o?wiadcza, ale H.J. Heinz twierdzi, ?e Agros Nova o?wiadcza i przeprasza.

Przedstawiciele Agros Nova podkre?laj?, ?e opublikowana tre?? og?oszenia nie jest dok?adn? sentencj? wyroku s?du. W reklamach chodzi?o o koncentrat “najbardziej pomidorowo pomidorowy”, a w spornym og?oszeniu znalaz? si? zapis koncentrat “najbardziej pomidorowy”. Firmy Heinz to nie zra?a. Na dodatek prawnicy konkurenta Agros Nova zastanawiaj? si? nad jego pozwaniem. Ich zdaniem, wyrok s?du nie zosta? bowiem wykonany.

“Agros Nova nie kwestionuje prawdziwo?ci zawartej w og?oszeniu informacji, dotycz?cej faktu, ?e S?d Apelacyjny w Warszawie uzna?, i? Agros Nova dopu?ci? si? czynu nieuczciwej konkurencji wobec firmy HJ Heinz. Bezsporne jest zatem, ?e Agros Nova wprowadzi? w b??d konsument?w emituj?c nieprawd? na temat oferowanego produktu” – czytamy w o?wiadczeniu. Dalej ?wiatowy potentat pisze: “Niezrozumia?y jest zarzut, ?e HJ Heinz Polska podszywa si? pod Agros Nova publikuj?c og?oszenie. Opublikowali?my jedynie tre?? z wyroku w sprawie dotycz?cej firm Agros Nova oraz HJ Heinz Polska SA, wydanego 7 pa?dziernika 2008 r. przez S?d Apelacyjny w Warszawie. Tre?? og?oszenia wyra?nie wskazuje, ?e jego zleceniodawc? nie jest Agros Nova, poniewa? zawiera zastrze?enie, i? publikowany jest cytatem z wyroku S?du Apelacyjnego. Takie zastrze?enie nie mia?oby sensu w przypadku, gdyby zleceniodawc? og?oszenia by? w?a?nie Agros Nova. Nie ma wyroku s?dowego zakazuj?cego HJ Heinz Polska publikowania na w?asny koszt prawdziwych informacji o czynach nieuczciwej konkurencji, kt?rych dopuszcza si? Agros Nova”.