Inwestorzy: dla 61 proc. katowiczan przebudowa dworca PKP

61 proc. mieszka?c?w Katowic uwa?a, ?e przebudowa dworca kolejowego w tym mie?cie jest najwa?niejsz? kwesti? dla jego rozwoju – poinformowali przedstawiciele firm odpowiedzialnych za t? inwestycj?, powo?uj?c si? na zam?wione przez nich badanie TNS OBOP. Nowy budynek katowickiego dworca ma zosta? oddany do u?ytku w maju 2012 r. Obecnie na ty?ach dzisiejszego obiektu i pod czwartym peronem powstaje przygotowywany na czas przebudowy dworzec tymczasowy.

Jak przekaza? we wtorek w komunikacie rzecznik Grupy PKP Micha? Wrzosek, tez?, ?e “przebudowa dworca kolejowego w Katowicach jest najwa?niejsz? kwesti? dla rozwoju miasta” popar?o w badaniu zam?wionym przez t? sp??k? oraz firm? Neinver, kt?ra zapewnia finansowanie i realizuje projekt, 61 proc. katowiczan.

Jako kolejne po przebudowie dworca wa?ne dla rozwoju miasta sprawy mieszka?cy Katowic w badaniu wymienili stworzenie nowych miejsc pracy (36 proc. odpowiedzi), popraw? stanu i rozwoju dr?g (33 proc.), zwi?kszenie bezpiecze?stwa obywateli (25 proc.), a tak?e usprawnienie komunikacji miejskiej (23 proc.).

W informacji prasowej omawiaj?cej wyniki badania poinformowano te? m.in., ?e wed?ug katowiczan nowoczesny o?rodek miejski powinien si? wyr??nia?: dobr? baz? komunikacyjn?, szerok? ofert? edukacyjn?, daj?c? mo?liwo?? rozwoju kariery zawodowej i nowymi inwestycjami.

Mieszka?cy Katowic w badaniu wysoko ocenili baz? o?wiatow? w mie?cie, natomiast w?r?d obszar?w wymagaj?cych dalszego rozwoju zaznaczyli: atrakcyjno?? turystyczn? i gospodarcz? oraz wsp??prac? z innymi miastami zagranicznymi.

W?a?ciwe prace przy przebudowie katowickiego dworca maj? rozpocz?? si? latem tego roku. Jak przekonuje Wrzosek, b?dzie to pierwszy w Polsce projekt tak ?ci?le ??cz?cy funkcje komunikacyjne z handlowo-biurowymi. Warto?? inwestycji to oko?o 240 milion?w euro. Koncepcja zak?ada m.in. przebudow? obecnej hali dworca g??wnego i budow? Galerii Katowickiej. W ramach projektu powstanie tak?e wolnostoj?cy budynek biurowy.

Wok?? tych obiekt?w zgodnie z planami powstanie m.in. tzw. nowy plac Szewczyka (obecnie jest tam dworzec autobusowy), kt?ry ma sta? si? przed?u?eniem zamkni?tej dla ruchu ul. Stawowej. Przebudowany zostanie te? uk?ad komunikacyjny w centrum miasta.

Obok podziemnego dworca autobusowego planowany jest tunel dla samochod?w osobowych – nowa ul. Dworcowa. W ramach prac modernizacyjnych, przebudowane zostan?: w?ze? ulic Miko?owskiej, Matejki, S?owackiego i S?dowej po zachodniej stronie dworca oraz na wschodzie – skrzy?owanie ulic Pocztowej, ?w. Jana i Dworcowej.

Wed?ug informacji Wrzoska, przebudowa hali dworca, infrastruktury drogowej oraz budowa Galerii Katowickiej maj? zako?czy? si? w maju 2012 r. – do tego czasu pasa?erowie b?d? korzysta? z dworca tymczasowego, kt?ry b?dzie dzia?a? od strony placu Oddzia??w M?odzie?y Powsta?czej, a tak?e pod czwartym peronem. Budynek biurowy b?dzie gotowy w 2013 r. Na budowie zatrudnienie ma znale?? ok. 2 tys. os?b.

Katowicki dworzec nale?y do najwi?kszych w Polsce. Codziennie przeje?d?a t?dy ok. 400 poci?g?w. Rocznie sprzedaje si? tu ok. 3 mln bilet?w, a przez dworzec przewija si? ok. 9 mln ludzi.

Zam?wione przez PKP i Neinver badanie zosta?o przeprowadzone przez TNS OBOP w kwietniu 2010 r. w formie wywiadu telefonicznego na reprezentatywnej pr?bie 800 doros?ych mieszka?c?w Katowic.