Apteki tylko dla farmaceut?w

Samorz?d aptekarski chce, aby apteki mog?y nale?e? wy??cznie do farmaceut?w, domaga si? tak?e wprowadzenia limit?w przy uruchamianiu nowych plac?wek. Naczelna Izba Aptekarska przedstawia?a te postulaty ju? wcze?niej, ale bez rezultatu. Urz?dnicy Ministerstwa Zdrowia twierdzili, ?e wprowadzenie tych pomys??w w ?ycie by?oby niezgodne z prawem Unii Europejskiej, bo preferowa?oby jedn? z grup, kosztem innych.

W ubieg?ym roku Trybuna? Sprawiedliwo?ci Unii Europejskiej w Luksemburgu orzek?, ?e prowadzenie apteki mo?e by? zastrze?one wy??cznie dla farmaceut?w. Drugi wyrok, z 1 czerwca br. m?wi, ?e stosowanie limit?w demograficznych i geograficznych przy zak?adaniu aptek, cho? sprzeczne ze swobod? przedsi?biorczo?ci, nie koliduje jednak z prawem.

Prezes Izby Grzegorz Kucharewicz wystosowa? do Minister Zdrowia Ewy Kopacz pismo z informacj? o unijnych orzeczeniach.

W tej sytuacji dotychczasowa argumentacja resortu, ?e realizacja postulat?w narusza?aby swobody chronione mi?dzynarodowymi traktami, jest ju? nieaktualna