Od poniedzia?ku reklamy maj? by? cichsze

Reklamy w radiu i telewizji nie mog? by? g?o?niejsze ni? poprzedzaj?ce je programy. Od poniedzia?ku nadawcy b?d? z tego rozliczani przez Krajow? Rad? Radiofonii i Telewizji. Je?li reklamy b?d? zbyt g?o?ne, nadawc?w dotkn? kary finansowe.

G?o?na reklama od lat jest zmor? widz?w. Liczne skargi nap?ywaj? do KRRiT, a w 2006 r. interweniowa? w tej sprawie Rzecznik Praw Obywatelskich, kt?ry podkre?la?, ?e “spok?j psychiczny”, kt?ry burzy nag?e nat??enie d?wi?ku reklam, “nale?y niew?tpliwie do otwartego katalogu d?br osobistych chronionych na podstawie art. 23 Kodeksu cywilnego”.

Podobnie KRRiT podkre?la, ?e nadmierna g?o?no?? d?wi?k?w oraz jej nag?e skoki “w niezaprzeczalny spos?b naruszaj? komfort psychiczny odbiorcy w czasie emisji programu”.

Problem rozwi?za? ma wchodz?ca w poniedzia?ek w ?ycie nowelizacja rozporz?dzenia Krajowej Rady o dzia?alno?ci reklamowej i telesprzeda?y w programach radiowych i telewizyjnych. Poziom g?o?no?ci reklam ma by? ustalany na podstawie specjalnego “algorytmu obiektywnego pomiaru g?o?no?ci d?wi?ku wielokana?owego”.

Poziom d?wi?ku bada? maj? sami nadawcy. Por?wnywa? nale?y poziom g?o?no?ci audycji nadawanych w okresie 20 sekund przed rozpocz?ciem emisji reklam i telesprzeda?y z poziomem g?o?no?ci poszczeg?lnych spot?w reklamowych. Skomplikowane zasady pomiaru szczeg??owo opisuje za??cznik do rozporz?dzenia.

Nadawcy zapewniaj?, ?e rozporz?dzenie b?dzie przestrzegane. “Dostosujemy si? do przepis?w, kt?re wejd? w ?ycie w poniedzia?ek” – powiedzia? rzecznik Polsatu Tomasz Matwiejczuk.

Tak?e rzecznik TVP Karol Smol?g m?wi, ?e jego stacja jest przygotowana na wej?cie w ?ycie nowych regulacji i dysponuje sprz?tem niezb?dnym do pomiaru g?o?no?ci reklam. Wed?ug Smol?ga rozporz?dzenie KRRiT dla TVN zmienia niewiele, bo “ju? od dawna wszystkie programy TVN spe?niaj? kryteria okre?lone w rozporz?dzeniu KRRiT”.

R?wnie? rzecznik Polskiego Radia Rados?aw Kazimierski zapewnia, ?e sp??ki problem g?o?nych reklam nie dotyczy. “Do rozporz?dzenia na pewno si? zastosujemy, ale ju? teraz nag?o?nienie w Polskim Radiu jest ca?y czas kontrolowane” – powiedzia?.

Deklaracje nadawc?w zweryfikuje KRRiT. Do nas?uchu reklam przygotowuje si? Departament Techniki, kt?ry b?dzie dokonywa? pomiar?w bie??cych i na ich podstawie ocenia? czy pope?nione zosta?o przekroczenie. Je?li Krajowa Rada uzna, ?e reklama by?a zbyt g?o?na, prze?le materia? z nas?uchu do akredytowanego laboratorium, specjalizuj?cego si? w akustyce. Je?li laboratorium potwierdzi, ?e reklama by?a g?o?niejsza ni? poprzedzaj?ce j? programy, KRRiT zdecyduje o na?o?eniu kary.

Za zbyt g?o?ne reklamy nadawca mo?e zap?aci? kar? si?gaj?c? po?owy jego op?at za cz?stotliwo?ci, a w przypadku gdy nadawca nie uiszcza op?aty za cz?stotliwo??, kara wyniesie do 10 proc. przychodu nadawcy, osi?gni?tego w poprzednim roku podatkowym.