Jak nie da? si? oszuka?. Konsument na wakacjach

Zacz?? si? sezon urlop?w – czas ?niw dla biur podr??y, ale te? wzmo?onej pracy centr?w konsumenckich. Co roku bowiem ogromna cz??? turyst?w wraca z wakacji rozczarowana, niezadowolona czy wr?cz oszukana. Oto, jakie prawa ma konsument na wakacjach.

- Klienci biur podr??y bardzo cz?sto zapominaj? o zawieraniu informacji i um?w na pi?mie. Bez nich nie mo?emy nic zrobi?, dlatego tak wa?ne jest, by nie poprzestawa? na ustnych zapewnieniach organizatora turystyki – t?umaczy Ma?gorzata Furma?ska, prawnik z Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Zawarcie pisemnej umowy i pisemne potwierdzenie p?atno?ci to podstawowe prawo konsumenta korzystaj?cego z us?ug organizatora turystyki. Cena imprezy turystycznej mo?e zosta? zmieniona, ale najp??niej 20 dni przed wyjazdem, z uzasadnieniem i dok?adnymi obliczeniami. Na podwy?szenie ceny imprezy mog? wp?yn?? np. wy?sze koszty transportu, zmiana kurs?w walut czy podatk?w.

- Warto sprawdzi?, czy podwy?ka jest uzasadniona i czy przedsi?biorca nie pomyli? si? przy obliczeniach – zaznacza Ma?gorzata Furma?ska.

Konsument ma prawi nie zgodzi? si? na now? umow? i dosta? 100-procentowy zwrot poniesionych koszt?w.

Ma?gorzata Furma?ska o ostro?no?? apeluje szczeg?lnie do tych turyst?w, kt?rzy zawieraj? umowy na odleg?o??, czyli przez internet.

- Konsumenci cz?sto wybieraj? kilka imprez jednocze?nie, bo wydaje im si?, ?e internetowe formularze nie s? zobowi?zuj?ce. Tymczasem ich moc mo?e by? identyczna jak w przypadku zwyk?ych um?w – m?wi.

Broszury, foldery, katalogi, strony internetowe – wszystkie zawarte tam informacje o biurze podr??y powinny by? zrozumia?e i nie wprowadzaj?ce w b??d. Informacje dotycz?ce interesuj?cej nas imprezy powinny m?wi? o jej cenie (z wyszczeg?lnieniem, co ile kosztuje i czy jest to cena z podatkiem), miejscu, trasie wycieczki, rodzaju, klasie, kategorii obiektu zakwaterowania, liczbie i rodzaju posi?k?w, programie, obowi?zuj?cych w danym kraju przepisach paszportowych, wizowych czy sanitarnych.

- Zdarza si?, ?e oferta wycieczki m?wi o zakwaterowaniu np. w hotelu na D?erbie, a dopiero po przeczytaniu informacji drobnym druczkiem dowiadujemy si?, ?e tak naprawd? hotel na wyspie wcale nie le?y – opowiada Ma?gorzata Furma?ska.

Umowa, kt?r? podpisujemy z organizatorem, powinna zawiera? dane firmy i osoby sk?adaj?cej podpis, informacje o miejscu imprezy, czasie trwania, programie, cenie oraz okoliczno?ciach, kt?re mog? spowodowa? ewentualn? podwy?k?, a tak?e o sposobie zap?aty, rodzaju i zakresie ubezpieczenia, dane ubezpieczyciela. W umowie powinna te? znale?? si? informacja o sposobie i terminie sk?adania reklamacji (obowi?zuj?cy przez prawo termin to 30 dni od zako?czenia imprezy), a tak?e o podstawach i konsekwencjach prawnych wynikaj?cych z umowy.

- W umowie warto zawrze? ewentualne specjalne wymagania, np. okre?lony widok z pokoju hotelowego czy te? wyposa?enie go w ???eczko dzieci?ce – zaznacza Ma?gorzata Furma?ska. Bez informacji na pi?mie, nie b?dziemy mieli podstaw do ewentualnych roszcze?.

Trzeba te? pami?ta?, ?e organizator wycieczki, kt?ry podpisuje z nami umow?, jest odpowiedzialny za wszystkich podwykonawc?w – przewo?nika, hotel itp.

Co w przypadku, gdy okradn? nas w hotelu? W takiej sytuacji najwa?niejszy jest kontakt z policj?, kt?ra najlepiej ustali, co si? sta?o. Najcz??ciej jednak tury?ci nie s? w stanie udowodni?, ?e dan? rzecz faktycznie mieli?my w pokoju hotelowym.

- Hotele zwykle bior? odpowiedzialno?? za skradzione przedmioty, je?li klucze do pokoj?w zostaj? na recepcji. Hotele maj? te? cz?sto rejestry z kart wej?ciowych – na ich podstawie ?atwo mo?na ustali?, czy kto? wchodzi? do naszego pokoju bez naszej wiedzy – informuje przedstawicielka ECK. Dodaje, ?e konsumenci musz? zachowa? dba?o?? o w?asny interes ekonomiczny, a wi?c np. nie zostawia? cennych rzeczy na widoku, a najlepiej – trzyma? je ca?y czas przy sobie.

Pozosta?e obowi?zki turysty to sprawdzenie organizatora w Rejestrze Organizator?w Turystyki i Po?rednik?w Turystycznych, zachowanie kopii oferty, umowy, regulaminu, ??danie od przedsi?biorcy wype?nienia obowi?zk?w informacyjnych w zakresie wymog?w paszportowych, wizowych czy sanitarnych.

- Polacy przyzwyczaili si? ju? do podr??owania z samym dowodem osobistym, wi?c zdarza si?, ?e wyje?d?aj? np. do kraj?w afryka?skich i nie zostaj? przepuszczeni przez granic?. Organizator wyjazdu nie przypomnia? im bowiem o konieczno?ci posiadania paszportu – m?wi Ma?gorzata Furma?ska.

Konsument powinien te? zatroszczy? si? o ubezpieczenie – najlepiej mie? wa?n? w krajach UE Europejsk? Kart? Ubezpieczenia Zdrowotnego, kt?r? bezp?atnie wydaj? wojew?dzkie oddzia?y NFZ oraz polis? turystyczn?.

Instytucje, kt?re pomagaj? poszkodowanym turystom to przede wszystkim rzecznicy Konsument?w, Federacja Konsument?w, Stowarzyszenie Konsument?w Polskich, Urz?d Lotnictwa Cywilnego, Rzecznik Ubezpieczonych. Do Rady Reklamy mo?na zg?osi? k?amliw? reklam?, a Urz?d Ochrony Konkurencji i Konsument?w (UOKiK) rozpatruje zbiorowe interesy. Europejskie Centrum Konsumenckie i FIN-NET zajmuj? si? natomiast sprawami transgranicznymi.

Europejskie Centrum Konsumenckie stworzy?o 10 przykaza? dla konsumenta planuj?cego urlop:

1. Trafi?e? na gor?c? ofert? – dokonaj ch?odnej oceny

Krytycznie przeczytaj umow? ZANIM j? podpiszesz. Zwr?? uwag? na informacje tzw. drobnym drukiem, kt?re s? cz?sto bardzo istotne (np. dotycz? op?at dodatkowych). Umow? zawsze wyra?nie zatwierd? a jej egzemplarz zachowaj (w formie pisemnej lub na no?niku elektronicznym).

2. Nie kupuj kota w worku

Nie sugeruj si? wy??cznie kolorowymi zdj?ciami w katalogach turystycznych. Poszukaj w Internecie opinii na temat hotelu, do kt?rego si? wybierasz. Je?li ma du?o ocen negatywnych, zastan?w si? nad wyborem innego.

Sprawd? na mapie po?o?enie miejscowo?ci i hotelu (zdj?cia satelitarne, np. w Google Earth). Mo?e si? okaza?, ?e opis blisko pla?y jest daleki od rzeczywisto?ci i oznacza codzienn? kilkukilometrow? w?dr?wk? .

3. Umiesz liczy?, nie licz (na) gwiazdki

3*** na Cyprze nie musz? by? r?wne 3*** w Hiszpanii. Standard hotelu okre?lany jest wed?ug przepis?w lokalnych, dlatego r??ni si? mi?dzy regionami ?wiata. W popularnych w?r?d turyst?w krajach arabskich (Egipcie, Tunezji, Maroku) oraz w Grecji 3*** oznaczaj? zwykle skromny standard (odpowiednik 2** w por?wnaniu do wi?kszo?ci hoteli europejskich). Warto o tym pami?ta? wykupuj?c zakwaterowanie w jednym z wymienionych kraj?w.

4. We? po lup? All inclusive

Je?li wybierasz opcj? All inclusive (ang.: wszystko w cenie), dowiedz si?, co zawiera. W niekt?rych hotelach s? to 3 g??wne posi?ki dziennie plus drobne przek?ski w ci?gu dnia i jedynie lokalne napoje (np. 22 proc.-w?dka i s?odkie napoje z koncentratu), a w innych opcja All inclusive mo?e zawiera? te? markowe alkohole mi?dzynarodowe i ?wie?o wyciskane soki. Upewnij si?, za co p?acisz.

5. Nie b?j si? last minute

Last minute jest pe?nowarto?ciow? ofert?, czyli kupuj?c wycieczk? ta?sz? o nawet kilkadziesi?t procent, mamy prawo do wszelkich ?wiadcze? i standardu z oferty pierwotnej. Je?li nie jeste? zadowolony z wycieczki typu last minute masz prawo do jej reklamacji tak, jak ka?dej innej.

Biura podr??y sprzedaj? zwykle wycieczki w ofercie last minute z kliku powod?w:
- zosta?o zaledwie kilka ostatnich miejsc;
- biuro zarezerwowa?o zbyt wiele miejsc w hotelu i nie uda?o mu si? sprzeda? wszystkich po standardowej cenie;
- zainteresowanie klient?w wycieczkami nieoczekiwanie spad?o z r??nych powod?w (np. recesja w gospodarce), a biuro chc?c zmniejszy? straty spowodowane brakiem sprzeda?y w og?le, woli odzyska? chocia? cz??? poniesionych koszt?w i sprzedaje wycieczki po zani?onych cenach, cz?sto ze strat? dla siebie.

6. Pami?taj, ?e ubezpieczenie ma znaczenie

Wybieraj?c ubezpieczenie turystyczne, dowiedz si? dok?adnie, jaki rodzaj opieki otrzymasz w zamian. Zwykle najta?sze ubezpieczenie nie pokrywa np. koszt?w pobytu w szpitalu osoby, kt?ra trafi?a tam z powodu przewlek?ej choroby (np. zawa? u osoby cierpi?cej na chorob? wie?cow?), czy te? leczenia np. z?amanej r?ki po wypadku spowodowanym uprawianiem sport?w ekstremalnych (do takich zalicza si? np. nurkowanie, surfing, rafting).

Je?li udajesz si? na wakacje do jednego z kraj?w Unii Europejskiej, wi?kszo?ci ich terytori?w zamorskich, a tak?e Norwegii, Szwajcarii, Islandii lub Ksi?stwa Lichtensteinu wyst?p o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, kt?ra zapewni Ci bezp?atn? opiek? lekarsk? w razie nag?ych wypadk?w. Ma ona ograniczony zakres, dlatego warto te? wykupi? dodatkowe, prywatne ubezpieczenie.

Je?li wynajmujesz auto za granic?, sprawd?, czy jest ono obj?te pe?nym ubezpieczeniem. Przy promocyjnej ofercie wynajmu z najta?szym ubezpieczeniem mo?e si? okaza?, ?e w razie st?uczki ubezpieczyciel nie pokrywa 100 proc. koszt?w powsta?ej szkody, a jedynie ich cz???.

7. Zwa? (na) baga?

Dowiedz si? o dopuszczalny limit kilogram?w (zwykle jest to 15-20 kg na osob?). Do baga?u podr?cznego, nie pakuj: no?yczek, pilniczka i innych ostrych przedmiot?w ani ?adnych p?yn?w, ma?ci (napoj?w, perfum, balsam?w) o pojemno?ci powy?ej 100 ml. Odnosi si? to r?wnie? do ?ywno?ci, jak np. jogurty czy serki homogenizowane.

Oznacz baga?, zw?aszcza g??wny, umieszczaj?c na nim przywieszki lub naklejki ze swoim telefonem (pami?taj o numerze kierunkowym kraju +48), nazwiskiem i adresem.

Odbieraj?c baga?, sprawd?, czy nie jest on uszkodzony i niczego w nim nie brakuje. W razie zniszczenia lub op??nienia baga?u – b?d?c jeszcze na lotnisku – wype?nij protok?? nieprawid?owo?ci baga?owej (tzw. PIR) i zachowaj jego kopi?, a nast?pnie z??? reklamacj? w terminie 7 dni od odbioru uszkodzonego baga?u i 21 dni od stwierdzenia op??nienia baga?u.

8. Stosuj zasad? ograniczonego zaufania

Nigdy nie przyjmuj do przewozu rzeczy nale??cych do innych os?b. Zdarza si?, ?e w ten spos?b kto? chce dokona? przemytu, a w razie kontroli Ty poniesiesz konsekwencje prawne.

9. Egzekwuj ?mia?o swoje prawa, gdy co? idzie nie tak

W razie op??nienia czy odwo?ania lotu linie lotnicze zobowi?zane s? do udzielenia Ci informacji i opieki (bezp?atnych napoj?w, posi?k?w, a nawet zakwaterowania w sytuacji, gdy musisz oczekiwa? na lot przez noc lub d?u?ej).

Gdy standard pokoju hotelowego by? inny ni? w ofercie (np. brak klimatyzacji, du?a odleg?o?? od pla?y, ha?as, itp.) z??? reklamacj? u organizatora wycieczki korzystaj?c z tzw. Tabeli Frankfurckiej. Chocia? nie jest to formalny dokument, pomaga okre?li?, o ile procent mo?na by?oby obni?y? cen? za poszczeg?lne niedogodno?ci. Na potwierdzenie swoich roszcze? warto mie? dowody: zdj?cia zrobione na miejscu, potwierdzenia od rezydenta etc.

10. Telefony kontaktowe miej pod r?k?

Zanotuj nazwisko i numer telefonu rezydenta Twojego biura podr??y. Dane kontaktowe do konsulatu lub ambasady polskiej w danym kraju tak?e warto wzi?? ze sob?.