Przebudowa systemu komunikacyjnego wok?? Sky Tower we Wroc?awiu

LC Corp Sky Tower, inwestor najwy?szego budynku mieszkalnego we Wroc?awiu, rozpoczyna przebudow? systemu komunikacyjnego w centrum miasta. Koszt inwestycji wyniesie 40 mln z?. Przebudowa zostanie zako?czona w 2011 r. Pierwszy etap przebudowy wroc?awskich ulic: Powsta?c?w ?l?skich, Wielkiej, Gwia?dzistej i Szcz??liwej oraz prac dotycz?cych sieci i przy??czy Sky Tower rozpocznie si? 26 czerwca i potrwa do ko?ca wakacji.

W sumie b?d? trzy etapy przebudowy tych najbardziej ucz?szczanych ulic miasta, okalaj?cych Sky Tower – tak aby prace by?y jak najmniej uci??liwe dla wroc?awian. Ostatni etap ma si? zako?czy? latem 2011 r. Wykonawc? prac jest Elektrotim.

Prace obejmowa? b?d? modernizacj? i budow? sieci: wodoci?gowej, kanalizacyjnej, ciep?owniczej, gazowej, przebudow? sygnalizacji ?wietlnych oraz modernizacj? i przebudow? sieci elektroenergetycznych. LC Corp Sky Tower w pe?ni sfinansuje przebudow? systemu komunikacyjnego.

Wed?ug Waldemara Czarneckiego, prezesa LC Corp Sky Tower, “dzi?ki przebudowie systemu komunikacyjnego Wroc?aw zyska nowy uk?ad drogowy, podnosz?cy przepustowo?? skrzy?owa? o ponad 20 proc. Powstan? trzy nowe, bezpieczniejsze sygnalizacje ?wietlne na trzech skrzy?owaniach oraz rondo na ul. Wielkiej. Dzi?ki u?yciu do budowy dr?g materia??w zmniejszaj?cych ha?as, poprawi si? komfort ?ycia mieszka?c?w ulic: Powsta?c?w ?l?skich, Wielkiej, Gwia?dzistej i Szcz??liwej.

Sky Tower to kompleks mieszkalno-biurowy, a tak?e handlowo-us?ugowo-rekreacyjny. B?dzie si? sk?ada? z 5 po??czonych budynk?w. Najwy?sza jego wie?a b?dzie mia?a ponad 200 m. Sky Tower b?dzie zatem najwy?szym budynkiem mieszkalnym we Wroc?awiu.