Kolej? z Warszawy nad morze szybciej dopiero w 2012 r.

Najwcze?niej w 2012 roku znacznie skr?ci si? czas przejazdu kolej? z Warszawy do Tr?jmiasta. Ju? trzeci rok trwa generalna modernizacja linii kolejowej E-65 na odcinku mi?dzy stolic? a Gdyni?. Koordynuje j? sp??ka PKP Polskie Linie Kolejowe, odpowiadaj?ca za infrastruktur?. Obecnie czas przejazdu z Warszawy Centralnej do Gdyni G??wnej Osobowej wynosi oko?o sze?ciu godzin.

Rzecznik sp??ki PKP Polskie Linie Kolejowe Krzysztof ?a?cucki powiedzia? IAR, ?e pasa?erowie jad?cy przez Warszaw? do Tr?jmiasta musz? si? uzbroi? w cierpliwo??, mimo ?e prace systematycznie id? do przodu. Niemal ca?kowicie zmodernizowany jest odcinek z Warszawy do Nasielska o d?ugo?ci 60 kilometr?w. ?a?cucki dodaje, ?e bardzo zaawansowane s? tak?e prace mi?dzy Gda?skiem a Tczewem, a tak?e na d?ugich odcinkach mi?dzy Warszaw? a Dzia?dowem.

Sp??ka PKP PLK w najbli?szym czasie rozstrzygnie kolejne przetargi – na prace modernizacyjne na tr?jmiejskiej magistrali kolejowej. Rzecznik sp??ki zaznacza jednak, ?e dopiero w 2012 roku szybciej pojedziemy poci?giem przez Warszaw? do Tr?jmiasta.

* Wiadomo?ci z kraju i ze ?wiata

Krzysztof ?a?cucki podkre?la, ?e modernizacja linii trwa d?ugo, bowiem jest bardzo kosztowna. W latach 2010-2012 bud?et wyniesie oko?o 10 mld z?. Rzecznik zaznacza jednak, ?e bez wsparcia finansowego z Unii Europejskiej, remonty tor?w w og?le nie by?yby mo?liwe. Prawie 80 proc. ?rodk?w na modernizacj? pochodzi z funduszy unijnych.

Wed?ug PKP, linia kolejowa mi?dzy Warszaw? a Gdyni? by?a bardzo wyeksploatowana, zw?aszcza na odcinku tr?jmiejskim oraz w okolicach Warszawy. W niekt?rych miejscach by?y ograniczenia pr?dko?ci do 40 kilometr?w na godzin?.

Adrian Furgalski, ekspert do spraw infrastruktury z zespo?u doradc?w “Tor” uwa?a, ?e modernizacja tor?w mi?dzy Warszaw? a Tr?jmiastem zniech?ca turyst?w do korzystania z poci?g?w i odbiera jej klient?w na rzecz innych przewo?nik?w.