Pracodawcy przeciwko zabieraniu pieni?dzy z FRD

Propozycja rz?du, by ju? w 2010 r. zabra? z Funduszu Rezerwy Demograficznej i przeznaczy? na bie??ce wyp?aty rent i emerytur 7,5 mld z? jest dzia?aniem przedwczesnym i kr?tkowzrocznym – oceniaj? eksperci organizacji Pracodawcy RP.

Pracodawcy RP otrzymali we wtorek do konsultacji projekt rozporz?dzenia Rady Ministr?w “w sprawie wykorzystania w 2010 r. ?rodk?w FRD na uzupe?nienie wynikaj?ce z przyczyn demograficznych niedoboru funduszu emerytalnego”. Wynika z niego, ?e rz?d chce przesun?? z FRD na wyp?aty bie??cych rent i emerytur kwot? 7,5 mld z?. Jak podkre?li? rz?d w uzasadnieniu projektu, ustawa bud?etowa daje mo?liwo?? zasilenia FUS z FRD.

“Wed?ug szacunk?w MF, we wrze?niu 2010 r. zostanie wyczerpana dotacja bud?etowa do FUS. W tym momencie konieczne stanie si? jego zasilenie, by zapewni? wyp?at? ?wiadcze? emerytalno-rentowych” – czytamy w uzasadnieniu.

Zdaniem Pracodawc?w RP, “nie mo?na zgodzi? si? na to, by zasypywa? dziur? bud?etow? ?rodkami z Funduszu Rezerwy Demograficznej”. “FRD nie jest kas? zapomogowo-po?yczkow?, kt?rej zadaniem jest zasypywanie dziury bud?etowej powsta?ej w wyniku z?ego zarz?dzania finansami publicznymi i zaniechaniem koniecznych reform emerytalnych” – twierdz? pracodawcy.

Podkre?laj?, ?e wydatki z Funduszu Ubezpiecze? Spo?ecznych coraz bardziej przewy?szaj? wp?ywy ze sk?adek. “W efekcie w 2010 r. pa?stwo musi zasili? bud?et FUS blisko 66 mld z?otych, ale to nie oznacza, ?e nadszed? moment, by ju? teraz korzysta? z zasob?w gromadzonych na potrzeby emerytalne Polak?w w przysz?o?ci” – argumentuje ekspertka Pracodawc?w RP Magdalena Janczewska.

“Liczba os?b pracuj?cych, w stosunku do pobieraj?cych ?wiadczenia z Funduszu Ubezpiecze? Spo?ecznych, b?dzie sukcesywnie ros?a. Obecnie na 1000 os?b w wieku produkcyjnym przypada ?rednio 250 os?b w wieku poprodukcyjnym. W 2030 r., wed?ug prognoz G??wnego Urz?du Statystycznego, liczba ta wyniesie 462, a w 2050 r. ju? przesz?o 750 os?b” – powiedzia?a Janczewska.

FRD istnieje od 2002 r. Jego ?rodki mog? by? wydawane wy??cznie na uzupe?nienie niedobor?w w systemie emerytalnym, spowodowanych przyczynami demograficznymi. Funduszem zarz?dza ZUS. Do 2009 r. FRD by? zasilany g??wnie z cz??ci sk?adek emerytalnych (0,35 proc. podstawy kwoty wynagrodzenia, od kt?rego obliczane s? sk?adki emerytalne). Od 2009 r. do funduszu wp?ywaj? pieni?dze uzyskane z prywatyzacji (zgodnie z przepisami powinno by? to 40 proc. tych wp?yw?w rocznie). FRD to jedyny fundusz ZUS, kt?ry dysponuje realn? got?wk? (w innych s? to tylko zapisy ksi?gowe) i inwestuje swoje ?rodki.