Tr?jmiejskie porty czekaj? na wielkie inwestycje

W najbli?szych pi?ciu latach w portach morskich w Gda?sku i Gdyni b?d? kontynuowane wielkie inwestycje portowe, w tym zwi?kszaj?ce dost?p do nich od strony l?du i morza. Zbudowanie dwutorowego mostu kolejowego nad Wis?? Martw?, kt?ry zast?pi stary i wyeksploatowany, jednotorowy most obrotowy na gda?skiej Przer?bce, b?dzie jedn? z licznych inwestycji portowych w Tr?jmie?cie.

Konkurencyjno?? naszych port?w zale?y od stanu technicznego infrastruktury portowej oraz drogowej i kolejowej, ??cz?cej je z polskimi oraz mi?dzynarodowymi szlakami komunikacyjnymi.

Opr?cz zarz?d?w port?w, na terenach portowych i przylegaj?cych do nich inwestuj? firmy prywatne, bud?et pa?stwa oraz lokalne w?adze samorz?dowe.

W porcie gda?skim zdo?ano w ostatnich latach gruntownie zmodernizowa? wiele rejon?w prze?adunkowych i obiekt?w portowych. By?y to m.in. Wolny Obszar Celny, nabrze?a Przemys?owe, Szczeci?skie i Obro?c?w Westerplatte. Konieczno?? sp?aty kredyt?w i s?abe wyniki finansowe ograniczaj? jednak mo?liwo?ci inwestycyjne zarz?du portu. Urz?d Morski w Gdyni przebudowa? falochron zachodni i poszerzy? wej?cie do portu wewn?trznego. Inwestycja ta ma by? kontynuowana w bie??cym roku i obejmie odbudow? falochronu wschodniego.

W tym roku ma by? og?oszony przetarg na zbudowanie dwutorowego mostu kolejowego nad Wis?? Martw?. Inwestorem b?d? PKP Polskie Linie Kolejowe SA, a ich partnerem ZMPG SA. Szacunkowy koszt tej inwestycji wyniesie oko?o 85 mln euro. Unia mo?e dofinansowa? j? w 85 proc. Roboty budowlane i kolejowe maj? zako?czy? si? do 2013 roku.

Na li?cie rezerwowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko znajduje si? projekt “Poprawa dost?pu kolejowo-drogowego do basenu G?rniczego”. Inwestycja ta zwi?zana jest z budow? nowej Trasy Sucharskiego z tunelem pod kana?em portowym i obwodnicy po?udniowej, kt?re b?dzie realizowa? Gda?sk. Miasto przewiduje te? zbudowanie, na swoich terenach przylegaj?cych do Portu P??nocnego, Pomorskiego Centrum Dystrybucyjno-Logistycznego. Centrum ma usprawni? obs?ug? ?adunk?w w kontenerach, kt?rych coraz wi?cej prze?adowuje si? w terminalu kontenerowym DCT Gda?sk SA. Budow? maj? zaj?? si? firmy zainteresowane dzia?alno?ci? na jego terenie. W porcie gda?skim inwestuj? tak?e firmy prywatne. Sp??ka DCT Gda?sk chce rozbudowa? wielki terminal kontenerowy w Porcie P??nocnym, natomiast belgijska sp??ka Sea Ivest N. V. w Gandawie ma zbudowa? w tym porcie, za 41 mln euro, nowy terminal masowy.

W najlepszej sytuacji, gdy chodzi o inwestycje, znajduje si? port gdy?ski. Mimo zmniejszenia prze?adunk?w w ubieg?ym roku Zarz?d Morskiego Portu Gdynia SA odnotowa? rekordowy zysk netto – 31,4 mln z?. ZMPG SA ma na koncie oko?o 160 mln z? oraz mo?liwo?? korzystania z funduszy Unii i z kredyt?w bankowych. Pozwala to na kontynuowanie modernizacji portu i prowadz?cych do niego dr?g. Tylko w ci?gu trzech najbli?szych lat przeznaczone na nie b?dzie powy?ej p?? miliarda z?otych.

Janusz Jarosi?ski, prezes ZMPG Gdynia SA, twierdzi, ?e okres kryzysu, jest najlepszy, ?eby inwestowa?, chocia?by z powodu ni?szych cen us?ug i materia??w budowlanych. Po czasach gorszych nadejd? lepsze i obroty portu ponownie wzrosn?. Nale?y by? przygotowanym do sprawnej obs?ugi wi?kszej liczby i wi?kszych statk?w.

Do ko?ca tego roku zrealizowany b?dzie projekt “Przebudowa Kana?u Portowego w Porcie Gdynia”, obejmuj?cy pog??bienie kana?u portowego i poszerzenie wej?cia do portu. Warto?? tej inwestycji wynosi ponad 95 mln z?, z czego dofinansowanie z UE stanowi ponad 53,7 mln z?. W tym roku doko?czona zostanie odbudowa reprezentacyjnego nabrze?a Pomorskiego. W pa?dzierniku, w Ba?tyckim Terminalu Drobnicowym Gdynia, b?dzie zmontowana podw?jna rampa prze?adunkowa, usprawniaj?ca i przyspieszaj?ca prze?adunki statk?w ro – ro i ro pax. Do 2013 roku ma by? zbudowany ko?cowy odcinek zaniedbanego obecnie nabrze?a Bu?garskiego, ze stanowiskami prze?adunkowymi dla kontenerowc?w i przebudowany odcinek nabrze?a Szwedzkiego.

Prezes Jarosi?ski podkre?la, ?e port gdy?ski ma jeszcze mo?liwo?ci rozwoju i rozbudowy. Na zagospodarowanie czeka teren o powierzchni 30 ha, za estakad? Trasy Kwiatkowskiego, na kt?rym ma by? zbudowane centrum logistyczne. Istnieje tak?e mo?liwo?? wyburzania starych obiekt?w portowych i budowy nowoczesnych terminali.

Jacek Sie?ski, Polska Dziennik Ba?tycki