Kszta?t zaczerpni?ty z herbu

Jeszcze w tym tygodniu rozpoczn? si? prace zwi?zane z budow? najwi?kszego obiektu handlowego w Kielcach. W ci?gu dw?ch lat w centrum miasta powstanie architektoniczna korona – w przeno?nym i dos?ownym znaczeniu. 66% mieszka?c?w jest ZA.

- Galeria Korona b?dzie jedn? z najwi?kszych i najpi?kniejszych galerii handlowych w Polsce. Ma najwy?szy wska?nik akceptacji spo?ecznej (66% odpowiedzi pozytywnych, 26% odpowiedzi negatywnych, 8% nie mam zdania) – informuje Tadeusz Sayor, zast?pca prezydenta Kielc. Ratusz ?ci?gni?cie do siebie takiego kapita?u powinien bezapelacyjnie uzna? za sw?j sukces.

Milionowe wp?ywy z podatk?w i ponad tysi?c zatrudnionych os?b – takie s? m.in. realne korzy?ci dla Kielc zwi?zane z powstawaniem galerii Korona Kielce. – Wybrali?my Kielce, poniewa? szukali?my bardzo atrakcyjnej lokalizacji i w?a?nie tutaj tak? znale?li?my. Jest to teren zlokalizowany w centrum miasta, miasta kt?re ma ogromne predyspozycje. W Kielcach panuje proinwestycyjny klimat, kt?ry od samego pocz?tku zauwa?amy m.in. w podej?ciu do sprawy prezydenta, jak i samych urz?dnik?w – wyja?nia Lech Chudy, prezes zarz?du firmy Church Land Development sp. z o.o., kt?rej udzia?owcem jest Dariusz Mi?ek, g??wny akcjonariusz gie?dowy NG2.

Operatywne Kielce

Lokalne w?adze, co podkre?la inwestor, wykona?y ogromn? prac?, by to w?a?nie na ich terenie powsta?a galeria. I nie ma w tym nic dziwnego analizuj?c zysk, jaki samorz?d b?dzie z tego tytu?u czerpa?. – Miasto zyska przede wszystkim nowe miejsca pracy, parking wielopoziomowy na 1200 miejsc, now? infrastruktur? drogow? wok??. Nowa galeria to r?wnie? wp?ywy z podatk?w – ponad 2 mln rocznie – wylicza Tadeusz Sayor. Powstanie galerii Korona Kielce b?dzie prze?omem w historii miasta – zgodnie zak?adaj? inwestor, szefowie samorz?du i architekci. – Jako spo?ecze?stwo pope?niamy du?y b??d my?l?c stereotypowo, ?e ta cz??? Polski s?abiej si? rozwija, poniewa? w?a?nie tutaj wida?, przed jak? ogromn? szans? stoj? Kielce. Kiedy budowali?my galeri? Cuprum Arena w Lubinie, czyli nasze premierowe centrum, wiele os?b traktowa?o miasto jak sypialni?, dzisiaj wida?, ?e jest zupe?nie inaczej, ?e mieszka?cy czekali na taki obiekt. My?l?, ?e podobnie b?dzie w Kielcach, kt?re do tej pory nie mia?y takiego szczeg?lnego punktu pod wzgl?dem wygl?du architektonicznego, ale tak?e pod wzgl?dem us?ug, kt?re b?dzie ?wiadczy? – argumentuje Lech Chudy. W galerii Korona Kielce powstanie 160 lokali handlowo-us?ugowych. B?dzie to niew?tpliwie du?a alternatywa dla mieszka?c?w poszukuj?cych okazji cenowych w okolicznych miejscowo?ciach. Wed?ug w?adz miasta centrum handlowe przyczyni si? r?wnie? do o?ywienia lokalnej gospodarki. – Klienci zyskaj? dost?p do marek, kt?re nie by?y obecne do tej pory na naszym rynku. Pojawienie si? nowej Galerii zwi?kszy konkurencj? w zabieganiu o klienta, co powinno prze?o?y? si? na obni?enie cen produkt?w. Mieszka?cy wyje?d?aj?cy na zakupy poza miasto Kielce – najcz??ciej do Krakowa lub Warszawy mog? zostawia? got?wk? w Kielcach, co powinno wp?yn?? pozytywnie na lokaln? koniunktur? – prognozuje zast?pca prezydenta Kielc.

Niezwyk?a bry?a architektoniczna

Korona Kielce b?dzie przyci?ga? klient?w nie tylko handlem, ale r?wnie? samym obiektem. Jego architektura aspirowa? b?dzie do jednej z naj?adniejszych pozycji w mie?cie. Tw?rc? projektu jest pracownia architektoniczna Bose International Planning & Architecture, kt?rej budynki stoj? w wielu krajach na ca?ym ?wiecie. W przypadku budowli w Kielcach projektanci po??czyli dwie idee, aby galeria, zlokalizowana w centrum miasta, nie rozsadza?a pierzei ulicznych i by jednocze?nie eksponowa?a wyj?tkowy charakter. – Dlatego budynek dosta? niestandardowe „opakowanie”: okalaj?cy, a?urowy ekran, dla kt?rego inspiracj? by?a korona w herbie Kielc. Dbali?my o dobr?, wsp??czesn?, lekk? architektur? odnosz?c? si? do lokalnych, tradycyjnych element?w. Perforowane panele zapewni? fasadzie wizualn? przestrzenno?? i pozwol? na zr??nicowany odbi?r elewacji budynku przy r??nych warunkach o?wietlenia naturalnego i sztucznego. Mamy nadziej?, ?e ta delikatna koronka elewacji stanie si? cech? charakterystyczn? obiektu, rozpoznawaln? tak?e noc? dzi?ki charakterystycznemu, ale subtelnemu o?wietleniu – wyja?nia Rela Juraszy?ska, reprezentuj?ca Bose International Planning & Architecture.

Korona Kielce – animator kultury

Galeria stanie si? punktem nie tylko markowych zakup?w, ale tak?e miejscem spotka?. S?u?y? b?dzie temu m.in. teren okalaj?cy budynek, gdzie powstanie 2-poziomowy plac z ogr?dkami kawiarnianymi, starannie projektowan? zieleni?, ma?? architektur?, fontann? i elementami rze?biarskimi. Uzupe?nieniem zewn?trznego obrazu b?dzie zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej oraz parku znajduj?cego si? na s?siednich gruntach tzw. „ksi??owskich”. – Galeria nie jest jedynie budynkiem. To fragment miasta p?ynnie ??cz?cy w?asne wn?trze z projektowan? wok?? przestrzeni?. Dla podkre?lenia tego efektu posadzka wewn?trzna „wylewa” si? na okoliczne chodniki. Projekt Galerii zapewni integracj? miejskich przestrzeni publicznych z wn?trzem budynku – t?umaczy Rela Juraszy?ska. A wn?trze zaimponuje najbardziej wybrednym klientom. Jego dominuj?cymi elementami b?d? dwie wyspy segreguj?ce przestrze? wewn?trzn? na plac wej?ciowy i wielofunkcyjny Plac Centralny. Tak, jak w przypadku Cuprum Arena w Lubinie, tak i Korona Kielce przejmie rol? centrum kulturalnego, proponuj?c mieszka?com koncerty, wystawy i inne formy rozrywki prezentowane w?a?nie na Placu Centralnym. Tego zreszt? oczekuje od inwestora Ratusz. – Mamy nadzieje, ?e Galeria, wzorem inwestor?w ju? obecnych, b?dzie w??cza?a si? w akcje charytatywne, stanie si? sponsorem wydarze? kulturalnych, spo?ecznych, sportowych – snuje plany Tadeusz Sayor, zast?pca prezydenta Kielc.

Zanim to jednak nast?pi mieszka?cy musz? uzbroi? si? w cierpliwo??. Wystawion? na spor? pr?b?, poniewa? prac budowlanych praktycznie nie b?d? mieli okazji ogl?da?. Zabudowanie terenu budowy ma ograniczy? mieszka?com uci??liwo?? zwi?zan? z budow?. Pod koniec tego tygodnia rozpoczn? si? pierwsze prace.

Church Land Development sp. z o.o.

14 lipca inwestor otrzyma? prawomocne pozwolenie na budow? obiektu tym samym rozpocz?? si? etap budowy galerii Korona Kielce. Otwarcie obiektu zaplanowano na pierwszy kwarta? 2012 roku. Na trzech poziomach powstanie 160 lokali handlowo-us?ugowych oraz punkty gastronomiczne. Zajm? one ??cznie 36 tys. m2. Kolejne 3 kondygnacje, ??cznie z dachem, przeznaczone zostan? na parking gotowy przyj?? 1200 samochod?w. ??czna powierzchnia ca?kowita galerii to 93 tys. m2. Warto?? inwestycji okre?la si? na 100 mln euro. Dodatkowo firma przeznaczy?a na infrastruktur? drogow? wok?? obiektu 10 mln z?otych. To nie pierwsze i nie ostatnie tego typu dzia?anie w?a?ciciela polkowickiej marki CCC. W czerwcu premierowa galeria handlowa biznesmena Dariusza Mi?ka, Cuprum Arena w Lubinie ?wi?towa?a rok. W planach s? r?wnie? inne miasta w centralnej i po?udniowej Polsce.