PKP Cargo robi porz?dek ze starymi lokomotywami

Jak dowiedzia? si? „Rynek Kolejowy”, od pocz?tku roku w PKP Cargo trwa szeroko zakrojona akcja kasacji zb?dnego taboru, czyli lokomotyw i wagon?w, od lat odstawionych przy lokomotywowniach. Mo?e ona obj?? nawet ok. 5 tys. wagon?w i ok. 200 lokomotyw. Przewo?nik t?umaczy to potrzeb? uporz?dkowania taboru i wysokimi kosztami jego stacjonowania, ale pojawiaj? si? te? g?osy, ?e jest to zwyk?e marnotrawstwo.

– Szacujemy, ?e na dzie? dzisiejszy ok. 20 proc. (ok. 15 tys. sztuk) wagon?w sp??ki jest w wieku powy?ej 30 lat, a ok. 10 proc. (ok. 280 sztuk) lokomotyw w wieku powy?ej 40 lat. Staramy si? ka?dy wagon lub lokomotyw?, zakwalifikowane wg okre?lonych procedur do kasacji, jak najszybciej poddawa? fizycznej likwidacji. W ostatnich latach rocznie kasowane by?o po kilka tysi?cy wagon?w i kilkadziesi?t lokomotyw. W bie??cym roku zak?ady sp??ki zosta?y zobowi?zane do przegl?du stanu technicznego taboru i zgodnie z tym przegl?dem szacujemy, ?e mo?na przewidywa? kasacj? ok. 5 tys. wagon?w i ok. 200 lokomotyw – m?wi „Rynkowi Kolejowemu” Piotr Apanowicz, rzecznik prasowy PKP Cargo.

Pojawiaj? si? jednak zarzuty, ?e PKP Cargo niszczy co?, na czym mog?oby jeszcze zarobi?. – O ile kasacj? samych pude?, z kt?rych nic nie da si? zrobi? czy lokomotyw po wypadku da si? zrozumie?, to kasacj? sprawnych lokomotyw, kt?re odstawione zosta?y z powodu wyje?d?enia kilometr?w i oczekiwa?y na rewizj?, ju? nie – pisze w li?cie oburzony czytelnik „Rynku Kolejowego”. – Znaj?c polityk? taborow? PKP Cargo, nie by?oby szansy na sprzeda? lokomotyw prywatnemu przewo?nikowi. A szkoda, bo Panowie w PKP Cargo chyba zapomnieli, ?e prywatni przewo?nicy ju? na polskim rynku s? i raczej z niego nie znikn?. Nie mo?na zachowywa? si? jak w latach 1998-2002 (masowe kasacje taboru oraz rozw?j polskich prywatnych przewo?nik?w kolejowych). Z “prywaciarzami” nale?y wsp??pracowa? a nie rzuca? im k?ody pod nogi – dodaje.

PKP Cargo zapewnia jednak, ?e nie ma nic przeciwko wsp??pracy z prywatnymi przewo?nikami, ale kasacja dotyczy tylko lokomotyw, kt?re ju? nie maj? szans na odzyskanie sprawno?ci. Za ich post?j na bocznicach sp??ka ponosi du?e koszty. – Kasacja taboru w PKP Cargo dokonywana jest wy??cznie z uwagi na jego wiek i z?y stan techniczny oraz brak mo?liwo?ci przywr?cenia go do prawid?owej eksploatacji. Niejednokrotnie mowa jest np. o wagonach, kt?re ostatni? rewizj? przechodzi?y ponad 20 lat temu i od tamtej pory sta?y nieu?ywane na torach nale??cych do PKP PLK, co wi?za?o si? z du?ymi kosztami ponoszonymi przez PKP Cargo. Chcemy tak? sytuacj? jak najszybciej uporz?dkowa?. – m?wi „Rynkowi Kolejowemu” Piotr Apanowicz.