Unijne pieni?dze na morski brzeg i sie? kanalizacyjn?

211 mln z? unijnego dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko otrzymaj? Urz?d Morski w S?upsku (Pomorskie) i sp??ka “P?onia” z Barlinka (Zachodniopomorskie) na zabezpieczenie brzegu morskiego oraz budow? sieci kanalizacyjnej. Wiceminister ?rodowiska Stanis?aw Gaw?owski podpisa? w poniedzia?ek w Koszalinie (Zachodniopomorskie) decyzje potwierdzaj?ce dofinansowanie obu inwestycji z unijnych funduszy.

Urz?d Morski w S?upsku dostanie 178 mln z? na modernizacj? i budow? systemu ochrony ponad 8 km brzegu morskiego w Dar?owie (Zachodniopomorskie), za? sp??ka Przedsi?biorstwo Wodoci?gowo-Kanalizacyjne “P?onia” – 32,9 mln z? na uporz?dkowanie gospodarki wodno-?ciekowej w mie?cie i gminie Barlinek.

Projekt s?upskiego urz?du morskiego ma by? realizowany w latach 2011 – 2012. Warto?? ca?ego przedsi?wzi?cia oszacowano na 209,6 mln z?. Gaw?owski powiedzia?, ?e brakuj?ca kwota b?dzie pochodzi?a z bud?etu pa?stwa.

Wed?ug dyrektora Urz?du Morskiego w S?upsku Tomasza Bobina, “Ochrona brzeg?w morskich na wsch?d od portu w Dar?owie” b?dzie najwi?ksz? tego typu inwestycj? w powojennej Polsce.

Nie jest to pierwszy wsp??finansowany z unijnych funduszy projekt s?upskiego urz?du morskiego. W ubieg?ym roku instytucja ta otrzyma?a 74,8 mln z? na obudow? 3 km pla?y w Ko?obrzegu (Zachodniopomorskie).

Inwestycja ta nie jest jednak jeszcze realizowana, bo potencjalni wykonawcy prac najpierw wnie?li kilka protest?w do przetargu, a potem odwo?ali si? do S?du Okr?gowego w S?upsku od rozstrzygni?cia Krajowej Izby Odwo?awczej przy Urz?dzie Zam?wie? Publicznych. Sprawa jest w toku.

Projekt sp??ki Przedsi?biorstwo Wodoci?gowo-Kanalizacyjne “P?onia” b?dzie realizowany w latach 2010 – 2012. Warto?? inwestycji wynosi 70 mln z?. W ramach prac przebudowana b?dzie oczyszczalnia ?ciek?w w Barlinku, wybudowane zostanie r?wnie? ponad 19 km sanitarnej sieci kanalizacyjnej i 7 km sieci wodoci?gowej na terenie miasta Barlinek i kilku o?ciennych miejscowo?ci. Dzi?ki inwestycji dost?p do sanitarnej sieci kanalizacyjnej uzyska 2114 mieszka?c?w gminy Barlinek.