Kobiety za kierownic? autocystern w sp??ce Orlen Transport

Orlen Transport, sp??ka PKN Orlen, b?d?ca najwi?kszym w Polsce przewo?nikiem materia??w niebezpiecznych, ma nowych kierowc?w – dwie kobiety. Kolejne panie, kt?re chcia?yby zosta? kierowcami, mog? zg?asza? si? do sp??ki.

S? to Estera Klaszczy?ska-Rozynek, kt?ra z wykszta?cenia jest kucharzem, i Marta ?ocha?ska – z wykszta?ceniem rolniczym.

Zestaw autocystern, kt?rym kieruj?, przewozi oko?o 32 tys. litr?w paliwa i wa?y oko?o 40 ton. Transportowane paliwa to olej nap?dowy, benzyna i biopaliwa.

“Panie zosta?y zatrudnione na takich samych warunkach, jak pozostali pracuj?cy u nas kierowcy. Jedyna r??nica to szatnia, poniewa? pracuj? w r??nych miejscach, ka?da z pa? ma j? na wy??czno??” – wyja?ni? PAP Zaremba.

Podkre?li?, i? trasy przewozowe, kt?re pokonuj? autocysternami obie panie, planowane s? przez dyspozytor?w i nie r??ni? si? od tras pozosta?ych kierowc?w. “W zale?no?ci od zaplanowanej pracy, ?rednia dzienna trasa przejazdu wynosi od 200 do 400 km” – doda? Zaremba.

Pani Estera i pani Marta posiadaj? prawo jazdy kat. C+E, pozwalaj?ce na prowadzenie samochodu ci??arowego z naczep? o wadze 40 ton. Przesz?y szkolenie specjalistyczne ADR, daj?ce uprawnienia do przewozu materia??w niebezpiecznych w cysternie, a tak?e specjalistyczny kurs, uprawniaj?cy do nape?niania i opr??niania zbiornik?w transportowych. W obu przypadkach musia?y zda? egzamin, a w trakcie drugiego szkolenia – tak?e praktyczny.

Obie panie, jak ka?dy zawodowy kierowca Orlen Transport, przesz?y r?wnie? standardowe, specjalistyczne badania lekarskie oraz badania psychotechniczne.

“Obowi?zuj?ce przepisy nie r??nicuj? wymaga? formalnych ze wzgl?du na p?e?” – zaznaczy? Zaremba. “Jeste?my otwarci na dalsze zatrudnianie kobiet. Je?eli zg?osz? si?, b?d? podlega? jednolitym standardom rekrutacji” – doda?.

Zaremba podkre?li?, ?e w Orlen Transport ?adna z p?ci nie jest faworyzowana. “Ka?da osoba, ubiegaj?ca si? o zatrudnienie na stanowisku kierowcy, musi spe?nia? stawiane przez nas wymagania oraz posiada? odpowiednie dokumenty i uprawnienia. Je?li warunki s? spe?nione, zawieramy umow?” – wyja?ni?.

Pani Estera i pani Marta po przepracowaniu czterech miesi?cy bardzo dobrze oceniaj? sw? now? prac? – kierowcy autocysterny. Ich szef ocenia: “Cho? jest to praca wymagaj?ca r?wnie? wysi?ku fizycznego, doskonale radz? sobie z zadaniami”.

“Jest dok?adnie tak, jak sobie wymarzy?am. Ta praca sprawia mi naprawd? du?? frajd?. I cho? niekt?rzy koledzy po fachu podchodzili do tego sceptycznie, teraz przyznaj?, ?e nie mieli racji” – m?wi pani Marta. W wyborze swojego zawodu nie widzi nic niezwyk?ego, bo – jak przyznaje – od dziecka interesowa?a si? wszelkimi mechanicznymi urz?dzeniami i pojazdami, a szczeg?lnie cysternami.

“Mo?e to zabrzmi naiwnie, ale ja naprawd? marzy?am w?a?nie o cysternie. Jednak nie by?am nigdy typow? ch?opczyc?. Chodzi?am w sukienkach i bawi?am si? lalkami, a dzi? spe?niam si? zar?wno za kierownic?, jak i w kuchni, gotuj?c dla m??a i sze?cioletniego synka” – opowiada pani Marta, kt?rej specjalno?ci? s? r??nego rodzaju pierogi i go??bki.

Po raz pierwszy na powa?nie zetkn??a si? z mechanik? i budow? pojazd?w w szkole rolniczej. Do tej pory nie pracowa?a jako kierowca zawodowy, ale – jak przyznaje – zdarza?o jej si? prowadzi? wywrotk?.

Pani Estera o wyborze zawodu kierowcy m?wi tak: “Jako dziecko mieszka?am obok drogi, po kt?rej je?dzi?y cysterny. Z zainteresowaniem obserwowa?am je i marzy?am, ?eby kiedy? zasi??? za k??kiem takiej wielkiej maszyny, w czym wspierali mnie m?j tata oraz dwaj bracia, a wszyscy s? zawodowymi kierowcami”.

Pani Estera przyznaje, ?e to dzi?ki rodzinie zdecydowa?a si? na prac? kierowcy. “Ma?o tego, przekona?am do tego zawodu r?wnie? mojego m??a” – m?wi z dum?. Autocysterna to nie pierwszy du?y pojazd, kt?rym kieruje zawodowo. Przed podj?ciem pracy w Orlen Transport przez p??tora roku pracowa?a jako kierowca TIR-a w transporcie mi?dzynarodowym.

Jak wyja?ni? Zaremba, dzie? pracy kierowcy Orlen Transportu rozpoczyna si? od odebrania planu pracy przygotowanego przez dyspozytora, kt?ry odpowiada za harmonogram w danym regionie. Nast?pnie kierowca dokonuje za?adunku cysterny w bazie paliw – zawsze oko?o 32 tys. litr?w paliwa. Potem odbiera odpowiednie dokumenty dostawy i wyrusza w tras?, do miejsca lub kilku miejsc roz?adunku. Najcz??ciej s? to stacje paliw. Po roz?adunku paliwa i rozliczeniu nast?puje powr?t do bazy paliw i powt?rny za?adunek na kolejn? dostaw?. Je?li pierwszy kurs jest d?ugi, kierowca wraca do miejsca parkowania, sk?ada dokumenty i rozlicza si? z wykonanej pracy.

Orlen Transport posiada obecnie ponad 200 zestaw?w – ci?gnik siod?owy i naczepa autocysterny, w tym kupione ostatnio nowoczesne ci?gniki volvo FM, wyposa?one m.in. w elektronicznie sterowany uk?ad hamulcowy ABS-EBS, uk?ad stabilizacji toru jazdy ESP i zautomatyzowany uk?ad zmiany bieg?w I-Shift.