Zapa?? na rynku opcji walutowych

?wiatowym rynek walutowy ro?nie, dynamicznie zwi?kszaj?c obroty, podczas gdy w Polsce widoczna jest zapa??, szczeg?lnie je?li chodzi o opcje walutowe.

Obroty na ?wiatowym rynku walutowym wzros?y przez ostatnie 3 lata o 20 proc. i si?gaj? 4 bln dolar?w – wynika z bada? przeprowadzonych przez Bank Rozrachunk?w Mi?dzynarodowych, w kt?rych uczestniczy?y 53 banki z Europy, a tak?e innych kontynent?w. W obrotach tych dominuje ameryka?ski dolar, a centrum handlu walutowego jest Londyn.

W Polsce natomiast obroty walutowe spad?y o 14 proc. w por?wnaniu do 2007 roku. – Wida?, ?e aktywno?? niekt?rych instrument?w na naszym rynku walutowym znacznie zmala?a m.in. z powodu problem?w z opcjami walutowymi. W?a?nie na tym instrumencie widoczna jest najwi?ksza zapa?? je?li chodzi o wielko?? obrot?w – m?wi Marek Wo?os, analityk TMS Brokers. Wzros?a natomiast aktywno?? na rynku CIRS-?w, czyli swap?w walutowo – procentowych.

Dlaczego w Polsce obroty na rynku walutowym spadaj?? Jak zachowuje si? rynek dewiz? Co dzia?o si? ze z?otym w mijaj?cym tygodniu i co czeka nas w najbli?szych tygodniach? O tym w komentarzu wideo Marka Wo?osa: