Za maj?tek stoczni Gdynia uzyskano prawie 214 mln z? netto

Za maj?tek stoczni Gdynia o ??cznej warto?ci ponad 166 mln z? podczas ?rodowej licytacji uzyskano prawie 214 mln z? netto – poinformowa? dziennikarzy zarz?dca kompensacji stoczni Roman Nojszewski.

W ?rod? w Gdyni odby?y si? internetowe przetargi na cz??ci maj?tku stoczni Gdynia, kt?re nie znalaz?y nabywc?w w ubieg?ym roku podczas dw?ch przetarg?w. “Uda?o si? sprzeda? wszystko opr?cz o?rodka wypoczynkowego i cz??ci maj?tku ruchomego” – powiedzia? Nojszewski.

Jego zdaniem, “to ogromny sukces, ?e uda?o si? tyle uzyska?”. Najwa?niejsz? cz??? stoczni Gdynia, tzw. du?y dok wraz z suwnic?, wylicytowa?a w ?rod? prywatna stocznia Crist z Gda?ska za 175 mln z?. Cena wywo?awcza tej nieruchomo?ci wynosi?a 96 mln – potwierdzi? wcze?niejsze nieoficjalne informacje Nojszewski.

Crist z Gda?ska to prywatna stocznia istniej?ca od 20 lat i oferuj?ca us?ugi w zakresie konserwacji, naprawy i budowy statk?w. We wcze?niejszym przetargu stocznia kupi?a rejon prefabrykacji kad?ub?w.

“W Gdyni b?d? budowane statki” – zapewni? w ?rod? minister skarbu Aleksander Grad. Doda?, ?e firma, kt?ra kupi?a du?y dok, ma kontrakty na budow? statk?w. “Cieszmy si?, ?e postawa i w?adz lokalnych (Gdyni – PAP), i zwi?zk?w zawodowych (stoczni Gdynia – PAP) by?a na tyle przyjazna, ?e inwestorzy chcieli tam przyj??” – powiedzia? dziennikarzom szef resortu skarbu.

Drugim inwestorem chc?cym kupi? du?y dok by?a sp??ka Patia (za?o?ona przez Ukrai?c?w ze sp??ki ISD Polska b?d?cej w?a?cicielem Stoczni Gda?sk SA). “B?j by? ci??ki i dogrywka zosta?a wykorzystana do ko?ca” – doda? Nojszewski.

Zarz?dca nie ma w?tpliwo?ci, ?e wylicytowana kwota za dok zostanie wp?acona. Pe?nomocnik zarz?dcy Zygmunt Faruga poinformowa?, ?e zgodnie z regulaminem przetargu w przypadku uchylenia si? zwyci?zcy od zap?aty, prawo nabycia nieruchomo?ci nabywa drugi podmiot uczestnicz?cy w licytacji, a wadium przepada na rzecz zarz?dcy.

Faruga jest przekonany, ?e w nied?ugim czasie w stoczni w Gdyni mo?e pojawi? si? praca dla ok. 2,5- 3 tys. os?b.

W trzech przetargach zwyci??y?a Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Strefa kupi?a rejon obs?ugi magazynowej i dzia?alno?ci administracyjnej, czyli budynek administracyjny z zapleczem magazynowym, drog? asfaltow? dla ci??kiego transportu oraz tory kolejowe wraz z bocznic?. Nieruchomo?ci gruntowe i budynki kupi?y sp??ki Eco Transped Mariusz Nierychlewski i Elektro-Plus, blachy PHU Mardom Wojciech Szczutowski.

Nojszewski spodziewa si?, ?e na prze?omie wrze?nia i pa?dziernika powinny by? podpisywane umowy wst?pne z nabywcami. Pod koniec pa?dziernika wylicytowany w ?rod? maj?tek powinien by? przekazany nowym w?a?cicielom.

Niewylicytowany maj?tek zostanie wystawiony do sprzeda?y na aukcjach jeszcze w tym roku.

Zarz?dca powiedzia?, ?e za ca?y maj?tek stoczni oszacowany na ok. 280 mln z? w przetargach uda?o si? uzyska? ??czna kwot? ok. 416 mln z?.

Pieni?dze uzyskane ze sprzeda?y maj?tku zostan? przeznaczone na sp?at? wierzycieli.

6 listopada 2008 r. Komisja Europejska uzna?a, ?e udzielona zak?adom w Gdyni i Szczecinie przez polski rz?d pomoc publiczna jest nielegalna. Zgodnie z planem uzgodnionym z KE, podzielony na cz??ci maj?tek stoczni zosta? wystawiony na sprzeda?, a pracownicy zwolnieni. Szczeg??y zwi?zane z wyprzeda?? maj?tku zosta?y zawarte w tzw. specustawie stoczniowej.

Cz??ci maj?tku stoczni mia?y by? sprzedane w otwartych, nieograniczonych przetargach, a o wy?onieniu zwyci?zcy decydowa? mia?a najwy?sza cena.