GDDKiA wnioskuje o kolejne pieni?dze z UE na inwestycje drogowe

Generalna Dyrekcja Dr?g Krajowych i Autostrad wyst?pi?a o blisko 34 mld z? unijnego dofinansowania na inwestycje drogowe, warte 58 mld z? – poinformowa?a w czwartek GDDKiA.

“GDDKiA otrzyma?a ju? wsparcie dla ponad po?owy z tych projekt?w i podpisa?a umowy na dofinansowanie prawie 30 inwestycji, wartych ??cznie 40 mld z?otych, z czego niemal 30 mld z? zrefunduje UE” – czytamy w komunikacie.

Dyrekcja przypomina, ?e jeszcze dwa lata temu nie by?o ?adnej umowy o dofinansowanie w ramach unijnego programu operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko (POI?).

Do ko?ca wrze?nia GDDKiA z?o?y?a 29 wniosk?w o dofinansowanie projekt?w wartych ponad 57 mld z?, w tym by?o 28 projekt?w inwestycyjnych i jeden projekt dotycz?cy ochrony zdrowia i ?ycia na drogach krajowych. Podpisano 24 umowy o dofinansowanie na projekty warte 40 mld z?, w tym dofinansowanie unijne wynosi ok. 30 mld z?.

Od pocz?tku roku do ko?ca wrze?nia KE zrefundowa?a 1,4 mld z?; do ko?ca roku GDDKiA spodziewa si? 5 mld z? unijnej refundacji w ramach POIi?, a w 2011 r. – ok. 12 mld z?.

Dyrekcja dr?g wnioskowa?a o unijne dofinansowanie na swoje inwestycje tak?e z innego programu – Rozw?j Polski Wschodniej (PO RPW). Do ko?ca wrze?nia z?o?ono 8 wniosk?w na projekty za 1,7 mld z?. Podpisano 5 porozumie? o dofinansowaniu projekt?w; ich ca?kowita warto?? si?gn??a 1,2 mld z?, w tym dofinansowanie unijne to prawie 650 mln z?.

“30 wrze?nia 2010r. w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci zosta?y z?o?one dwa kolejne wnioski o dofinansowanie na budow? obwodnicy Frampola i Hrubieszowa na ??czn? kwot? 197,9 mln z? koszt?w ca?kowitych” – poinformowa?a dyrekcja.