Co pi?ty Polak dop?aci za leczenie, by omin?? kolejki

“Gdyby na prywatne ubezpieczenie zdecydowa?o si? milion os?b, to miesi?czna sk?adka kosztowa?oby ok. 50 z? – szacuje prezes jednej z najwi?kszych w kraju firm ubezpieczeniowych.

Od 2011 r. w dw?ch wojew?dztwach (na Dolnym ?l?sku i Pomorzu) ruszy pilota?owy program, kt?ry wprowadza konkuruj?cych wobec NFZ ubezpieczycieli zdrowotnych. Ma to by? eksperyment, kt?ry w przysz?o?ci mo?e si? sta? og?lnie obowi?zuj?cym rozwi?zaniem.

Zgodnie z projektem, osoba wykupuj?ca polis? nadal musia?aby p?aci? sk?adk? do NFZ. Rodzina mog?aby korzysta? z polisy rodzinnej, a pracownicy z polisy zbiorowej, kupionej przez zak?ad pracy.

Wed?ug szacunk?w resortu zdrowia, Polacy na dodatkowe polisy mogliby wyda? nawet 30 mld z?, a uczyni?o by to 15-20 proc. obywateli. Obecnie, poza sk?adk? do NFZ, z w?asnej kieszeni wydajemy na leczenie 35-40 mld z?.

Ubezpieczenia komercyjne spowoduj? przesuni?cie pieni?dzy z szarej strefy, a przy okazji szpitale dostan? zastrzyk got?wki. Szacunki m?wi?, ?e ?ap?wki wr?czane s?u?bie zdrowia wynosz? nawet 10-12 mld z? rocznie.

Kolejki w polskich szpitalach s? spowodowane brakiem ?rodk?w a nie z?ym wykorzystaniem ich mo?liwo?ci. Przy optymalnej pracy plac?wek zdrowotnych, pieni?dzy mog?oby zabrakn?? ju? nawet w po?owie roku.

Nie ma natomiast obawy, ?e z powodu dodatkowych ubezpiecze?, pogorszy si? sytuacja os?b korzystaj?cych jedynie z ?wiadcze? w ramach NFZ, poniewa? w Polsce brakuje a? tylu ch?tnych do p?acenia dodatkowych sk?adek.

Dla przyk?adu koszt porodu w dobrym, prywatnym szpitalu wynosi 12 tys. z?. Sam pobyt wraz z wy?ywieniem kosztuje minimum 750 z?. dziennie.

Ministerstwo Zdrowia chce, by publiczne szpitale mog?y r?wnie? pobiera? od pacjent?w pieni?dze za leczenie. Ale zamiast jednorazowych op?at, by?by to comiesi?czny abonament.