Fundacje inwestuj? coraz wi?cej

W rozmowie z “Parkietem” wiceprezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Tomasz Perkowski, odpowiedzialny m.in. za inwestycje kapita?owe, ujawni?, i? w r??ne instrumenty finansowe fundacja ma obecnie zainwestowane ponad 360 mln z?. Z tego za oko?o 60 mln z? kupi?a na w?asny rachunek obligacje skarbowe.

“Rocznie na cele statutowe, nie licz?c wydatk?w administracyjnych, wydajemy 20 – 25 mln z? z tzw. ?elaznego kapita?u fundacji. Musimy tak?e pokry? koszta inflacji – aby zachowa? realn? warto?? naszych aktyw?w – oraz koszty administracyjne” – m?wi Perkowski.

Wed?ug niego, aktywnymi inwestorami na rynku kapita?owym s? r?wnie?: Fundacja Batorego, Akademia Rozwoju Filantropii, czy te? takie fundacje, jak “Mimo wszystko” Anny Dymnej czy “Akogo” Ewy B?aszczyk. “W sumie jednak inwestuj? one zapewne nie wi?cej ni? 100 – 150 mln z?” – twierdzi rozm?wca gazety gie?dy “Parkiet”, prezentuj?c r?wnie? inne przedsi?wzi?cia dotycz?ce inwestycji kapita?owych.