Analitycy: ceny paliw na stacjach ustabilizuj? si?

W przysz?ym tygodniu ceny paliw na stacjach utrzymaj? si? na podobnym poziomie jak obecnie – przewiduj? eksperci portalu e-petrol.pl i biura Reflex. Za litr benzyny 95 zap?acimy 4,50-4,57 z?, oleju nap?dowego ok. 4,32-4,43 z?, a autogazu 2,30-2,40 z?. W mijaj?cym tygodniu na stacjach benzynowych mo?na by?o zaobserwowa? podwy?ki cen benzyny i oleju nap?dowego. ?rednie ceny detaliczne ukszta?towa?y si? na poziomach 4,57 z? za litr benzyny 95 i 4,37 z? za litr oleju nap?dowego. Stabilne by?y ceny autogazu; litr kosztowa? 2,29 z?.

“Nale?y si? spodziewa?, ?e w przysz?ym tygodniu ceny paliw b?d? pozostawa?y na poziomie zbli?onym do aktualnego, z mo?liwo?ci? jednak niewielkich korekt cen w g?r?, g??wnie na stacjach niezale?nych” – poinformowa? Reflex w komunikacie.

E-petrol.pl wskaza?, ?e w por?wnaniu z ubieg?ym pi?tkiem ?rednie hurtowe ceny benzyny bezo?owiowej 95 spad?y o niespe?na 0,7 proc., co oznacza, ?e 1 tys. litr?w tego paliwa mo?na kupi? w cenie 3 tys. 327,50 z? netto.

Olej nap?dowy r?wnie? potania? i kosztuje ?rednio w sprzeda?y hurtowej 3 tys. 327,50 z? netto za 1 tys. litr?w, czyli 16,50 z? mniej ni? przed tygodniem.

Najwi?kszy spadek cen dotyczy? oleju grzewczego. Rafinerie oferowa?y go w cenie 2 tys. 240 z? netto za 1 tys. litr?w.