Euro 2012 to szansa na zmian? wizerunku Polak?w

- Wszyscy jeste?my gospodarzami – podkre?la? dyrektor ds. operacyjnych i prokurent sp??ki PL.2012 Wojciech Folejewski, m?wi?c o zbli?aj?cych si? Mistrzostwach Europy w pi?ce no?nej, kt?re Polska wsp??organizuje z Ukrain?. Niestety, obecnie wiedza spodziewanych go?ci na temat Polski nie napawa optymizmem. Sp??ka PL.2012, kt?ra nadzoruje przygotowania do Euro 2012 w Polsce, podczas IV konferencji PressEuro w Warszawie przedstawi?a wyniki bada? wizerunkowych. Wnioski powinny da? nam do my?lenia.

Dla przyk?adu, pytani o pi?? cech typowego Polaka Niemcy na pierwszym miejscu wymieniali religijno??, nast?pnie oceniali nas jako go?cinnych, weso?ych, ?yczliwych i przedsi?biorczych ludzi. O ile oceny gospodarzy mundialu w 2006 roku mo?na odbiera? pozytywnie, pierwsza my?l Holendr?w – nadu?ywaj?cy alkoholu – nie dzia?a na nasz? korzy??. Warto doda?, ?e ledwie ponad 20 proc. pytanych Holendr?w s?ysza?o “troch?” o Polsce.

- Holendrzy to wymarzona grupa kibic?w dla ka?dego gospodarza wielkiej imprezy – m?wi? Folejewski podczas pierwszego dnia konferencji. Kibice “pomara?czowych” s? energiczni, rado?ni, nietrudni w kontaktach spo?ecznych. – Ostatni mundial w RPA by? za daleko, a oni s? zniecierpliwieniu, nie mog? doczeka? si? Euro, chc? ruszy? t?umnie, zamierzaj? organizowa? ca?e wioski camper?w – dodaje Folejewski.

Najlepsz? wiedz? na temat naszego kraju mieli badani w Czechach, na Ukrainie, w Niemczech i Rosji, ale to nasi s?siedzi – w innych krajach przewa?a niski poziom wiedzy o Polsce.

Jak zapowiada przedstawiciel sp??ki PL.2012 celem organizator?w jest zmieni? nasz wizerunek na kreatywnych, witalnych, odwa?nych. Kontakt z nami ma si? kojarzy? jako urokliwy i intryguj?cy.

Raportuj?c stan przygotowa? Polski do Euro2012 Folejewski podkre?la?, ?e spo?r?d 227 inwestycji bezpo?rednio zwi?zanych z turniejem 84 proc. realizowanych jest zgodnie z planem lub ma minimalne zagro?enie. Por?wnywa? status przygotowa? do tych zwi?zanych z igrzyskami olimpijskimi w Londynie, gdzie zgodnie z harmonogramem realizowane jest 87 proc. inwestycji. Podkre?la? tu fakt, ?e rozw?j infrastruktury w stolicy Wielkiej Brytanii jest na wy?szym poziomie, ni? w naszym kraju, a sam zakres pracy – mniejszy.

Zdaniem Folejewskiego, lotniska to jeden z kluczowych element?w budz?cych emocje przyjezdnych po pierwszym kontakcie z naszym krajem. – Wa?ne jest, czy kibic spotka rezydenta, z kt?rym si? dogada, czy b?dzie musia? biega? po lotnisku i o wszystko pyta? – m?wi?.

Na przyby?ych w czasie Euro 2012 go?ci czeka? b?dzie ‘Polish Pass’ – jedna karta, dzi?ki kt?rej kibic b?dzie mia? zapewnion? pe?n? obs?ug? w zakresie zakwaterowania, transportu i ubezpieczenia. Projekt ten jest w trakcie przygotowa?, ale – jak relacjonowa? Folejewski – cieszy si? du?ym zainteresowaniem UEFA. Ponadto przygotowanych do profesjonalnej obs?ugi go?ci ma by? 2630 wolontariuszy.

Krzysztof R??ycki