PLK przygotowuje rewitalizacj? linii z Katowic do Sosnowca J?zora

Sp??ka PKP Polskie Linie Kolejowe zg?osi?a do resortu infrastruktury projekt rewitalizacji linii kolejowej Katowice – Krak?w na odcinku od Katowic do Sosnowca J?zora. Warta ok. 280 mln z? inwestycja ma zosta? sfinansowana m.in. dzi?ki ?rodkom zaoszcz?dzonym na unijnych projektach modernizacji tras kolejowych – takich, jak kompleksowa przebudowa s?siedniego odcinka tej samej linii mi?dzy Sosnowcem J?zorem a Krakowem.

We wtorek dyrektor Janusz Pluta z Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK, pierwotnie PLK za?o?y?y w okresie programowania ?rodk?w unijnych 2007-2013 modernizacj? w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko d?ugiego odcinka mi?dzynarodowej linii E30 – z Zabrza przez Katowice do Krakowa. Przeprowadzone w?wczas symulacje wykaza?y jednak, ?e wpisana do PO Ii? globalna kwota na ten projekt – ponad 2,49 mld z? – wystarczy tylko na kr?tszy odcinek – z Sosnowca J?zora do Krakowa.

We wtorek w Katowicach podpisano umow? na modernizacj? pierwszego odcinka z przyci?tego unijnego projektu – z Sosnowca J?zora do Trzebini. Cho? jego kosztorys inwestorski opiewa? na ok. 520 mln z? netto, zwyci?zca przetargu zaoferowa? niespe?na 300 mln z?. Zdaniem Pluty, podobne oszcz?dno?ci prawdopodobnie przynios? nast?pne przetargi tego projektu – obejmuj?ce modernizacje odcink?w od Trzebini do Krakowa Towarowego.

Zaoszcz?dzone w ten spos?b pieni?dze maj? trafi? na inne projekty kolejowe. W?r?d zada? finansowanych bezpo?rednio z bud?etu pa?stwa, PLK planuje rewitalizacje odcink?w linii kolejowych nieuj?tych w projektach unijnych. Jednym z nich jest rozpocz?ta w tym roku warta ??cznie ok. 250 mln z? inwestycja na linii CE30 Gliwice ?ab?dy – Strzelce Opolskie – Opole Groszowice.

Kolejnym takim zadaniem ma by? w?a?nie rewitalizacja odcinka z Katowic do Sosnowca J?zora. Wed?ug Pluty, w ramach tego projektu finansowana jest ju? rozpocz?ta w pa?dzierniku tego roku przebudowa torowisk i peron?w na katowickim dworcu, na kt?r? przewidziano ??cznie ok. 60 mln z?. Pozosta?e 220 mln z? ma trafi? na odbudow? tor?w z Katowic do Sosnowca J?zora.

Inwestycja ma umo?liwi? przywr?cenie na tym odcinku pierwotnej pr?dko?ci rozk?adowej, wynosz?cej od 90 do 120 km/h. Obecnie w wielu miejscach jest ona ograniczona – wskutek szk?d g?rniczych lub uszkodze? zdegradowanej przez dziesi?tki lat infrastruktury – do 20 km/h. Propozycja PLK zak?ada zrewitalizowanie tej linii w ci?gu trzech lat.

Jednym z najtrudniejszych miejsc tego odcinka jest stacja Mys?owice. Projektanci b?d? musieli m.in. opracowa? nowy uk?ad torowy dla tej stacji, a tak?e wzi?? pod uwag? wyj?tkowo ci??kie, nawet jak na G?rny ?l?sk, uwarunkowania geologiczne – wynikaj?ce m.in. z prowadzonej w tym rejonie przez lata eksploatacji g?rniczej