VAT na ksi??ki: wydawcy czuj? si? oszukani

Zastosowana przez Ministerstwo Finans?w interpretacja rozporz?dzenia o okresie przej?ciowym po wprowadzeniu 1 stycznia 2011 roku podatku VAT na ksi??ki przyczyni si? do powstania chaosu na rynku – napisali w li?cie otwartym wydawcy i ksi?garze. Od 1 stycznia 2011 roku w Polsce obowi?zuje 5-procentowa stawka podatku VAT na ksi??ki. Organizacje bran?owe wydawc?w i ksi?garzy przez kilka miesi?cy prowadzi?y z Ministerstwem Finans?w rozmowy na temat wprowadzenia okresu przej?ciowego, kt?ry mia? zapobiec powstaniu chaosu na rynku. Rozporz?dzenie ministra finans?w z 17 grudnia 2010 o obj?ciu w okresie przej?ciowym, do ko?ca kwietnia 2011 roku, 0-procentow? stawk? VAT wszystkich ksi??ek uj?tych w inwentaryzacji na dzie? 31 grudnia 2010 by?o efektem wypracowanego podczas rozm?w kompromisu i wydawcy byli z niego zadowoleni.

Obecnie okazuje si? jednak, ?e co prawda ksi??ki uj?te przez wydawc?w w spisie na koniec roku rzeczywi?cie mog? by? sprzedawane dystrybutorom z zerowym VAT-em, jednak hurtownicy, w odniesieniu do tych samych ksi??ek, nie mog? ju? skorzysta? z okresu przej?ciowego. Ksi??ki, kt?re zakupili od wydawc?w z preferencyjnym podatkiem, musz? sprzedawa? z nowym, 5-procentowym VAT-em. “Taka interpretacja rozporz?dzenia spowoduje chaos na rynku ksi??ki” – pisz? w li?cie otwartym skierowanym w poniedzia?ek do medi?w przedstawiciele wydawc?w i ksi?garzy.

“Interpretacja Ministerstwa Finans?w, dokonana ju? po zamkni?ciu rozm?w, jest niezgodna z naszymi ustaleniami i jest ewidentnym przyk?adem wykorzystania nieostrych zapis?w wbrew intencjom i uzgodnieniom. Obecne rozporz?dzenie sprawia, ?e zerow? stawk? s? obj?te wy??cznie ksi??ki przekazane do dystrybucji przed 31 grudnia 2010 r. Teoretycznie ksi??ki z magazyn?w wydawc?w mog? by? sprzedawane dalej ze stawk? zerow?, ale to czysta fikcja, poniewa? dystrybucja jest zobowi?zana do opatrzenia nabytych od wydawc?w po 1 stycznia 2011 roku ksi??ek 5-procentowym VAT-em. W konsekwencji klient ksi?garni zap?aci za te ksi??ki dro?ej. Ponadto w ksi?garniach obok siebie b?d? le?a?y egzemplarze tych samych tytu??w w r??nych cenach – z zerowym VAT-em i VAT-em pi?cioprocentowym. Spowoduje to chaos w ksi?garniach i konieczno?? prowadzenia przez nie podw?jnej ksi?gowo?ci dla tych samych ksi??ek, opatrzonych r??n? stawk? VAT w zale?no?ci od terminu ich dostawy” – powiedzia? PAP Piotr Marciszuk, prezes Polskiej Izby Ksi??ki.

“Dla wszystkich uczestnik?w rozm?w na temat okresu przej?ciowego z Ministerstwem Finans?w by?o jasne, ?e istot? sprawy, o kt?r? walcz? wydawcy jest mo?liwo?? stosowania stawki zerowego VAT w okresie przej?ciowym we wszystkich ogniwach dystrybucji do dnia 30 kwietnia 2011 r. Jedynym problemem by?a kwestia ?cis?ego zdefiniowania +masy towarowej+, kt?rej to rozwi?zanie ma dotyczy?. Ministerstwo Finans?w obawia?o si?, ?e b?d? si? pojawia?y nielegalne publikacje opatrzone dat? 2010 etc. Tylko dlatego pojawi? si? pomys?, by okres przej?ciowy dotyczy? ksi??ek zinwentaryzowanych u wydawc?w wed?ug stanu na dzie? 31 grudnia 2010 r. Jasne by?o od pocz?tku, ?e ca?a ta +masa towarowa+ mo?e by? obj?ta dostaw? z zerow? stawk? VAT niezale?nie od tego, w kt?rym z ogniw obiegu gospodarczego si? pojawi. Po prostu ksi??ka obj?ta dostaw? przez wydawc? z zerowym VAT powinna by? sprzedawana dalej z tym samym zerowym VAT-em” – wyja?nia Marciszuk.

“Postulujemy jak najszybszy powr?t do rozwi?zania kompromisowego, korzystnego dla czytelnik?w i os?abiaj?cego efekty wzrostu cen ksi??ek poprzez roz?o?enie go w czasie” – napisali w li?cie otwartym skierowanym w poniedzia?ek do medi?w przedstawiciele Polskiej Izby Ksi??ki, Polskiego Towarzystwa Wydawc?w Ksi??ek, Biura Izby Wydawc?w Prasy, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Izby Ksi?garstwa Polskiego.

Rzecznik prasowy Ministerstwa Finans?w Magdalena Kobos powiedzia?a PAP, ?e list nie wp?yn?? jeszcze oficjalnie do ministerstwa. Wypracowanie przez resort stanowiska na temat zagadnie? podnoszonych przez wydawc?w zajmie wi?c, co najmniej, kilka dni.