Przychody z prywatyzacji w 2010 roku wynios?y 22,156 mld z?

Przychody z prywatyzacji w 2010 roku wynios?y 22,156 mld z?, co daje 88,6 proc. przychod?w planowanych na ubieg?y rok w wysoko?ci 25 mld z? – poinformowa?o Ministerstwo Skarbu Pa?stwa w komunikacie.

“Przychody z zawartych oraz parafowanych um?w prywatyzacyjnych wynios?y 29,947 mld z?, co stanowi 119,79 proc. przychod?w zaplanowanych na 2010 r. i jest najwy?szym wynikiem w historii prywatyzacji.; z tego te? tytu?u do kasy MSP fizycznie wp?yn??o 22,156 mld z? (88,63 proc. planu)” – podano w komunikacie.

Rz?d planuje, ?e tegoroczne wp?ywy z prywatyzacji wynios? ok. 15 mld z?.