MI: w styczniu rz?d ma zaj?? si? projektem programu budowy dr?g

Pod koniec stycznia projekt Programu Budowy Dr?g Krajowych na lata 2011-2015 ma trafi? pod obrady Rady Ministr?w – poinformowa? we wtorek PAP rzecznik resortu infrastruktury Miko?aj Karpi?ski. “Konsultacje spo?eczne zosta?y zako?czone. W tej chwili trwa analiza i weryfikacja zg?oszonych wniosk?w i zapyta?” – powiedzia? Karpi?ski. Doda?, ?e w ramach konsultacji spo?ecznych wp?yn??o kilka tysi?cy zapyta?, uwag, wniosk?w i petycji.

Projekt Programu Budowy Dr?g Krajowych na lata 2011-2015 zawiera list? ponad stu inwestycji, kt?rych realizacja jest przewidywana po 2013 r., oraz wykaz 30 inwestycji o warto?ci prawie 43 mld z?, kt?re mog?, ale nie musz? zacz?? si? przed 2013 r.

Minister infrastruktury Cezary Grabarczyk zapewni? w grudniu, ?e rz?d nie rezygnuje z zaplanowanych inwestycji, tylko przesuwa niekt?re na inny termin, kiedy b?d? ?rodki na ich realizacj? m.in. z unijnego bud?etu na lata 2014-2020.