Inwestycje zagraniczne wzrosn? o 42 proc.

886 mln euro osi?gn? w 2011 roku bezpo?rednie inwestycje zagraniczne w wojew?dztwie ma?opolskim, b?d? o 42 proc. wy?sze w stosunku do roku ubieg?ego – prognozuje Ma?opolskie Obserwatorium Gospodarki (MOG) w opublikowanym raporcie. Wed?ug prognoz opublikowanych we wtorkowym raporcie Ma?opolskiego Obserwatorium Gospodarki (MOG), bezpo?rednie inwestycje zagraniczne w wojew?dztwie ma?opolskim w 2011 r. maj? wynie?? 886 mln euro, czyli b?d? o 42 proc. wy?sze w stosunku do roku ubieg?ego. Inwestycje w 2010 r. szacuje si? na 625 mln euro, co daje 12 proc. wzrost w por?wnaniu z rokiem 2009. Wtedy zagraniczne podmioty zainwestowa?y w regionie 559 mln euro.

Prognozowana dynamika dla wojew?dztwa ma?opolskiego jest wy?sza ni? dla ca?ej Polski, w kt?rej – wed?ug prognoz MOG – inwestycje zagraniczne w 2010 r. mia?y wzrosn?? o 11 proc., a w 2011 r. powinny by? wy?sze o 36 proc.

Do Ma?opolski w 2009 roku trafi?o 5,7 proc. wszystkich bezpo?rednich inwestycji zagranicznych, jakie nap?yn??y do Polski. Udzia? regionu w tego typu inwestycjach utrzyma? si? na tym samym poziomie w 2010 roku, w tym wzro?nie do 5,9 proc.

Prognozowany nap?yw bezpo?rednich inwestycji zagranicznych w przeliczeniu na mieszka?ca Ma?opolski w 2010 r. to 189 euro a w 2011 r. – 269 euro.

Ma?opolskie Obserwatorium Gospodarki to projekt o charakterze badawczym, realizowany przez Urz?d Marsza?kowski Wojew?dztwa Ma?opolskiego. Dzia?alno?? tej instytucji koncentruje si? na prowadzeniu bada? i analiz diagnozuj?cych stan regionalnej gospodarki. Projekt jest wsp??finansowany ze ?rodk?w unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki.