Deficyt sektora publicznego wyni?s? 8 proc. PKB

NBP szacuje, ze deficyt sektora finans?w publicznych w 2010 roku wyni?s? w Polsce ok. 8 proc. PKB, jednocze?nie NBP ocenia, ?e skala dzia?a? konsolidacyjnych w sektorze finans?w publicznych wynosi ok. 1 pkt proc PKB. “Deficyt sektora finans?w publicznych w Polsce w 2010 r. wyni?s? ok. 8 proc. PKB wobec 7,2 proc. PKB w 2009 r., co by?o zwi?zane m.in. z utrzymaniem znacz?cego wzrostu wydatk?w (w tym na wsp??finansowanie projekt?w UE) oraz dzia?aniem automatycznych stabilizator?w koniunktury” – napisano w raporcie na temat sytuacji gospodarczej kraj?w regionu.

“Dopiero w 2010 r. przyj?te zosta?y zmiany maj?ce ograniczy? wielko?? deficytu sektora finans?w publicznych. Dotyczy?y one przede wszystkim czasowej podwy?ki VAT, zamro?enia wynagrodze? w administracji rz?dowej (z wyj?tkiem nauczycieli) oraz zmniejszenia wydatk?w na aktywne polityki rynku pracy. Ograniczanie tempa wzrostu wydatk?w w kolejnych latach wspiera? ma regu?a wydatkowa. NBP szacuje skal? dzia?a? konsolidacyjnych zawartych w ustawie bud?etowej na rok 2011 na ok. 1 pkt proc. PKB” – dodano.

NBP pisze, ?e dodatkowo pod koniec grudnia rz?d podj?? decyzj? o zmniejszeniu wysoko?ci sk?adek przekazywanych do OFE.

“Od kwietnia br. wynios?yby one 2,3 proc. wobec 7,3 proc. podstawy wymiaru obecnie, co ograniczy?oby deficyt bud?etowy o ok. 0,7 proc. PKB w 2011 r. i ok. 1,0 proc. PKB w 2012 r.” – napisano.