PKP SA chc? sprzeda? nieruchomo?ci za 200 mln z?

W 2011 r. kolejarze chcieliby sprzeda? nieruchomo?ci o warto?ci co najmniej 200 mln z?otych. W zesz?ym roku PKP SA rozstrzygn??y 131 przetarg?w na nieruchomo?ci i grunty o warto?ci ok. 121,5 mln z?. Sprzeda? nieruchomo?ci ma by? jednym ze sposob?w na uporanie si? z historycznym d?ugiem PKP, kt?ry wynosi obecnie ok. 4,5 mld z?. Obs?uga tego d?ugu jest zadaniem sp??ki-matki Grupy PKP, czyli PKP SA. Ta sama sp??ka zarz?dza te? nale??cymi do kolei gruntami.

PKP SA posiada ok. 105 tys. nieruchomo?ci o ??cznej powierzchni ok. 104 tys. hektar?w grunt?w. Jednak z tego ponad 80 tys. ha le?y pod liniami kolejowymi – w zwi?zku z tym komercyjne dysponowanie nimi jest wykluczone. Do wykorzystania pozostaje wi?c ok. kilkunastu tysi?cy hektar?w.

“Uregulowany stan prawny ma 76 proc. nieruchomo?ci. Wnioski o uw?aszczenie dla kolejnych 20 proc. czekaj? na rozpatrzenie. Pozosta?e 4 proc. wci?? ma nieuregulowan? sytuacj? prawn?” – powiedzia? PAP Pawe? Olczyk, cz?onek zarz?du PKP SA i dyrektor zarz?dzania nieruchomo?ciami w sp??ce.

W 2009 r. PKP SA rozstrzygn??y 121 przetarg?w o ??cznej warto?ci 134 mln z?, w 2008 r. 92 przetargi o warto?ci 98 mln z?, a w 2007 r. – 62 przetargi o warto?ci 67,6 mln z?.

Wiceprezes PKP SA przypomnia?, ?e powsta?y dwa zamkni?te fundusze inwestycyjne, kt?re maj? za zadanie pomna?anie warto?ci nale??cych do kolei nieruchomo?ci. We wrze?niu kolejarze podpisali umowy w tej sprawie z TFI PZU i TFI Skarbiec. Jednak fundusze jeszcze nie zacz??y dzia?a?.

“?eby mog?y zacz?? dzia?alno??, potrzebna jest zgoda Komisji Nadzoru Finansowego. Czekamy te? na zmiany ustawowe, kt?re pozwol? na przekazywanie nieruchomo?ci. To s? dwa czynniki niezale?ne od PKP, ale oczekujemy, ?e b?dzie to w drugiej po?owie tego roku – wyja?ni? Pawe? Olczyk.