Polska nie przyst?pi szybko do strefy euro

Polska mog?aby przyst?pi? do EMU, kiedy struktury instytucjonalne strefy euro by?yby naprawione. Naprawa ta nie nast?pi szybko, zatem Polska nie przyst?pi szybko do strefy euro – poinformowa? minister finans?w Jacek Rostowski.

“Polityk? polskiego rz?du jest wspieranie d??enia do naprawy struktur instytucjonalnych strefy euro, ?eby Polska mog?a przyst?pi? do EMU, kiedy te struktury b?d? naprawione, a to nie nast?pi szybko. Zatem Polska nie przyst?pi szybko do strefy euro” – powiedzia? Rostowski na komisji sejmowej.