Sejm za poprawkami Senatu dotycz?cymi tworzenia sp??ek przez internet

Sejm zgodzi? si? w pi?tek na poprawki Senatu do nowelizacji kodeks?w: sp??ek handlowych i cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze S?dowym (KRS). Dotycz? one m.in. powo?ywania sp??ek przez internet. Senat wprowadzi? dziewi?? poprawek do nowelizacji; wszystkie uzyska?y w pi?tek pozytywn? opini? Sejmu. Zgodnie z jedn? z poprawek, umowa sp??ki powo?ywanej przez internet b?dzie skutecznie zawarta po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwil? opatrzenia podpisem elektronicznym.

Pos?owie zgodzili si? te? z wnioskiem Senatu, kt?ry zaproponowa?, by zmiana umowy sp??ki powo?ywanej przy pomocy internetowego wzorca umowy nie wymaga?a aktu notarialnego, jak uzna? wcze?niej Sejm.

Ponadto Senat wprowadzi? poprawki doprecyzowuj?ce nowe regulacje oraz dostosowuj?ce przepisy do obowi?zuj?cych zasad legislacji. Cz??? poprawek dotyczy te? prawid?owego sformu?owania upowa?nie? do wydania przepis?w wykonawczych.

Ustawa jest cz??ci? rz?dowego pakietu deregulacyjnego. Zgodnie z zapowiedzi? rz?du nowe przepisy maj? u?atwi? i znacz?co przyspieszy? procedury zak?adania sp??ek z ograniczon? odpowiedzialno?ci?, a tak?e uproszcz? zasady wpisywania ich do KRS.

Nowelizacja daje mo?liwo?? tworzenia sp??ek z ograniczon? odpowiedzialno?ci? przy wykorzystaniu specjalnego wzorca umowy, kt?ry b?dzie udost?pniony w internecie. Rz?d zastrzega, ?e rejestracja internetowa sp??ek b?dzie uprawnieniem, nie obowi?zkiem za?o?ycieli.

Wniosek rejestrowy, umowa sp??ki (utworzonej przez internet) i lista wsp?lnik?w b?d? sporz?dzane na formularzach udost?pnianych w sieci oraz opatrywane podpisem elektronicznym uprawnionych os?b. Dokumenty b?d? przesy?ane elektronicznie do s?du rejestrowego, a wniosek o wpis sp??ki z o.o. s?d b?dzie rozpoznawa? w terminie jednego dnia od daty jego wp?ywu.

W przypadku um?w sp??ek tworzonych internetowo zniesiony zostanie wym?g aktu notarialnego. Zmiana umowy sp??ki b?dzie jednak wymaga?a potwierdzenia przez notariusza.

Rz?d szacuje, ?e koszty zwi?zane z utworzeniem systemu informatycznego dla rejestracji sp??ek z o.o. w trybie on-line wynios? 2 mln z?, a te zwi?zane z infrastruktur? techniczn? oszacowano na 5 mln z?. Dodatkowe wydatki b?d? wi?za?y si? z utrzymaniem systemu – serwisowaniem, wynagrodzeniami dla personelu nadzoruj?cego system i obs?uguj?cego cz??? techniczn? – oszacowano na 300 tys. z? rocznie.

Autorzy ustawy uwa?aj?, ?e wdro?enie nowych przepis?w przyczyni si? zapewne do zwi?kszenia liczby tworzonych przez internet sp??ek z o.o. Wed?ug rz?du mo?e to spowodowa? “odpowiedni” wzrost dochod?w bud?etu pa?stwa, ale w tej chwili trudno jest oszacowa?, czy i o ile one wzrosn?.

Ustawa ma wej?? w ?ycie 1 stycznia 2012 r., teraz trafi do podpisu prezydenta.